Trwa ładowanie...
d3neymy

GLOBAL ENERGY S.A. - Zbycie aktywów znaczącej wartości ? akcji spółki Agroton Public Ltd. (26/2014)

GLOBAL ENERGY S.A. - Zbycie aktywów znaczącej wartości ? akcji spółki Agroton Public Ltd. (26/2014)

Share
d3neymy

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GLOBAL ENERGY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zbycie aktywów znaczącej wartości ? akcji spółki Agroton Public Ltd. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Global Energy S.A. informuje zgodnie z ujawnionym na podstawie Art.69 ust.2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o Ofercie Publicznej zawiadomieniem z dnia wczorajszego dotyczącym zmiany stanu posiadania akcji spółki Agroton Public Ltd. z siedzibą 1 Lampousas Street, 1095 Nikozja, Cypr (?zwanej dalej Spółką") poniżej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, iż do dnia 11 marca 2013 roku dokonał zbycia na Giełdzie Papierów Wartościowych wszystkich akcji Spółki. UZASADNIENIE Przekroczenie progu 5% głosów na WZA Spółki miało na celu uzyskanie statusu znaczącego akcjonariusza posiadającego nie mniej niż 1/20 udziału w kapitale i głosach, które upoważniało do skierowania żądania do Spółki zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym jeszcze przed publikacją sprawozdania finansowego za 2013 rok możliwe byłoby zweryfikowanie dotychczasowych wyników finansowych Spółki, omówienie dalszych ?planów inwestycyjnych, strategii, możliwości poprawienia wyników
finansowych w 2014 roku oraz uzyskania odpowiedzi na szereg pytań związanych z wartością wewnętrzną Spółki, ?w tym jej aktywami trwałymi i ruchomymi, należnościami, zobowiązaniami, kapitałami własnymi, środkami obrotowymi oraz sytuacji prawnej i organizacyjnej? Spółki poprzez powołanie reprezentanta ze Strony Global Energy do władz Spółki.? Zarząd Global Energy zakładał, że uzyskując powyższy status i w konsekwencji żądając zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie na początku marca zostanie ?ono wyznaczone na koniec miesiąca lub początek kwietnia. Czyli na około 30 dni przed publikacją ?sprawozdania finansowego za 2013 rok. Wówczas od poczynionych ustaleń oraz podjętych decyzji ?na tym Zgromadzeniu byłyby zależne dalsze decyzje inwestycyjne ze strony Global Energy. Niestety taki wniosek nie spotkał się z akceptacją obecnego głównego Akcjonariusza ?Spółki, ponieważ stanął on na stanowisku, że skoro na koniec kwietnia będzie miała miejsce Publikacja ?Rocznego Raportu Finansowego za 2013 to dopiero po tej
dacie zasadne będzie zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym będzie można ?poruszyć sprawy zaproponowane ze strony Global Energy oraz podjęcie dalszych działań zmierzających do szybszego poprawienia ?sytuacji Spółki i w konsekwencji doprowadzenia do notowań jej akcji w okolicę poziomu zbliżonego do okresu debiutu na GPW. W takich okolicznościach Zarząd Global Energy uznał zatem, że najkorzystniejszym rozwiązaniem ?dla interesów swoich akcjonariuszy jest zminimalizowanie ryzyka na tej inwestycji do zera i sięgnięcie ?być może po mniejsze zyski teraz, lecz pewne, aniżeli przy bardzo dużym ryzyku oczekiwanie na przyszłe i niepewne o ?wyższej stopie zwrotu. ?To stanowiło drugą istotną przesłankę dla Zarządu Global Energy do wyjścia z inwestycji, ponieważ współpraca na szerszą ?skalę z obecnym wiodącym Akcjonariuszem będącym jednocześnie Dyrektorem Generalnym ?Spółki, która to funkcja należy podkreślić odpowiada w polskiej spółce kapitałowej Prezesowi Zarządu, nie była możliwa na obecnym etapie. ?
W związku z powyższym Zarząd Global Energy działając w interesie swoich akcjonariuszy podjął decyzję, że bez ?możliwości posiadania wpływu na kształtowanie się finansów oraz dalszej działalności Spółki, ?w którą zaangażowane finansowe przekroczyło 10% kapitałów własnych wg. stanu na ?dzień ostatniego opublikowanego sprawozdania finansowego tj. za 3 kw. 2013 nie będzie ryzykował utratą jakiejkolwiek części tego kapitału oraz już wygenerowanego zysku który osiągnął satysfakcjonujący poziom. Ponadto dodatkowym ryzykiem dla poczynionej inwestycji w obecnym okresie jest ewentualne niekorzystne potoczenie się dalszych wydarzeń na Ukrainie, szczególnie w rejonach pozostających pod znaczącym wpływem rosyjskich władz takich jak Ługańsk, w którym Spółka prowadzi działalność, mogących mieć również bezpośredni wpływ na przyszłą działalność, wyniki finansowe Spółki oraz jej majątek. Podsumowując należy stwierdzić, że w ocenie Zarządu transakcja nabycia oraz zbycia akcji Spółki Agroton Public Ltd. była szczególnie istotna
dla Global Energy S.A. zarówno z punktu widzenia realizacji nowej strategii inwestycyjnej Spółki polegającej na nabywaniu płynnych instrumentów finansowych oraz w drugiej kolejności posiadaniem aktywów z sektora rolnego, jak również z uwagi na jej wielomilionową wartość oraz realizację zaplanowanego zysku, który przedstawia się następująco. Kluczowym argumentem za wyjściem na obecnym etapie z kapitałowego zaangażowania obciążającego bezpośrednio aktywa Global Energy był niespodziewany znaczny wzrost wartości akcji Spółki Agroton w wysokości zakładanego przez Global Energy procentowego zwrotu z tej inwestycji na poziomie 20-30% zysku z zainwestowanego kapitału w okresie zaledwie kilku tygodni, a nie jak planowano całego 2014 roku. To ostatecznie skłoniło Zarząd do sprzedaży akcji i realizacji zysku wyrażonego siedmiocyfrową kwotą w tak krótkim czasie. Zarząd ocenia podjętą decyzję za słuszną i pragnie wyrazić swoje zadowolenie ze zrealizowanej inwestycji, ponieważ uzyskane efekty bezpośrednio przełożą się na
korzyści dla akcjonariuszy Global Energy jeszcze w pierwszym kwartale 2014 roku m.in. w postaci wzrostu wartości księgowej Spółki oraz jej aktywów netto. Dodatkowo Zarząd Global Energy S.A. informuje, że nie wyklucza jednak całkowicie możliwości ponownego kapitałowego zaangażowania w Spółkę Agroton Public Ltd., w związku z dalszą realizacją zaplanowanej strategii co do tej inwestycji. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3neymy

| | | GLOBAL ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GLOBAL ENERGY S.A. | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-696 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Pankiewicza | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 497 19 62 | | 22 497 19 63 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@globalenergy.pl | | www.globalenergy.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9260001337 | | 970517930 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Artur Staykov Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3neymy

Podziel się opinią

Share
d3neymy
d3neymy