Trwa ładowanie...
d23hhz8

GPW: kara pieniężna dla spółki WIDOK ENERGIA S.A.

07.08. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 877/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie nałożenia kary pieniężnej na spółkę WIDOK...

Share
d23hhz8

07.08. Warszawa (PAP/GPW)
- Uchwała Nr 877/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie nałożenia kary pieniężnej na spółkę WIDOK ENERGIA S.A.

§ 1 Na podstawie § 17 ust. 1 i § 17c ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia nałożyć na spółkę WIDOK ENERGIA S.A. karę pieniężną w wysokości 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami § 17c ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne Giełda, jako Organizator Alternatywnego Systemu, może nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł.

d23hhz8

Zgodnie z treścią § 17 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu emitenci instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu zobowiązani są do przekazywania Organizatorowi Alternatywnego Systemu informacji bieżących i okresowych w zakresie i na zasadach określonych odpowiednio w Załącznikach Nr 3 i 4 do niniejszego Regulaminu.

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 16) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu emitent obowiązany jest do przekazywania w formie raportu bieżącego informacji o emisji obligacji, w przypadku gdy wartość emitowanych obligacji przekracza 10% kapitałów własnych emitenta. Tymczasem z analizy dokonanej przez GPW wynika, że Emitent nie przekazywał informacji o podejmowanych przez Zarząd Emitenta decyzjach o emisji obligacji, za wyjątkiem informacji o przydziale obligacji. W dniach 20 marca 2013 r. oraz 10 czerwca 2013 r. Organizator Alternatywnego Systemu zwracał się pisemnie do Emitenta z prośbą o wyjaśnienie przyczyn nieopublikowania w formie raportu bieżącego informacji o podjęciu decyzji o emisji obligacji. Z wyjaśnień Emitenta wynika, że z uwagi na zamiar wprowadzenia przedmiotowych obligacji do alternatywnego systemu obrotu Emitent kierując się § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu informował jedynie o przydziale obligacji. W ocenie Giełdy jednak brzmienie tego
przepisu nie pozwala na interpretację, że obowiązek informacyjny dotyczący emisji obligacji może być utożsamiany wyłącznie z momentem zakończenia ich subskrypcji/sprzedaży, lecz rozciąga się on również na obowiązek informowania o podjęciu przez właściwy organ emitenta stosownej uchwały emisyjnej. W związku z powyższym, nie informując o emisji obligacji, w przypadku gdy ich wartość przekraczała 10% kapitałów własnych, Emitent naruszył przepisy Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Emitent nie informował także o wystąpieniu okoliczności skutkujących obowiązkiem dokonania przedwczesnego wykupu wyemitowanych obligacji, do czego był zobowiązany postanowieniami warunków emisji oraz Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu przewidującego obowiązek publikacji informacji o wszelkich okolicznościach i zdarzeniach mających istotny wpływ na sytuację majątkową emitenta.

Ponadto Emitent nie opublikował raportu informującego o wystąpieniu jednego ze znaczących obligatariuszy z żądaniem przedterminowego wykupu obligacji oraz informacji o wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z powództwa tego obligatariusza i zasądzeniu od Emitenta kwoty 1 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami. Do chwili obecnej Emitent nie opublikował raportu bieżącego w tej sprawie, mimo, że jak wynika z informacji otrzymanych od wskazanego obligatariusza, wyrok w tej sprawie zapadł w dniu 27 czerwca 2013 r.

d23hhz8

Emitent nie przekazał w wymaganym terminie także innych raportów bieżących, w tym dotyczących nabycia udziałów w spółkach zależnych oraz rozwiązania umów nabycia przez Emitenta udziałów w spółkach zależnych.

Ponadto należy zauważyć, że pomimo wielokrotnego zwracania uwagi przez Organizatora Alternatywnego Systemu, w ramach bieżącego nadzoru, Emitent od momentu debiutu wielokrotnie naruszał obowiązki informacyjne obowiązujące w alternatywnym systemie obrotu.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Giełdy postanowił jak w uchwale.

kom zdz/

d23hhz8

Podziel się opinią

Share
d23hhz8
d23hhz8