Trwa ładowanie...
d1gjbje

GPW: nałożenie kary pieniężnej na spółkę BINARY HELIX SA

17.03. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 310/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie nałożenia kary pieniężnej na spółkę BINARY...

Share
d1gjbje

17.03. Warszawa (PAP/GPW)
- Uchwała Nr 310/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie nałożenia kary pieniężnej na spółkę BINARY HELIX S.A. oraz nałożenia na tę spółkę obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą

§ 1 Na podstawie § 17 ust. 1, § 17b oraz § 17c ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) nałożyć na spółkę BINARY HELIX S.A. karę pieniężną w wysokości 5.000 zł (pięciu tysięcy złotych); 2) zobowiązać spółkę BINARY HELIX S.A. do zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu obowiązującej w okresie co najmniej jednego roku od dnia jej zawarcia, nie później niż od dnia 18 kwietnia 2014 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami § 17c ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("Regulamin ASO"), jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne Giełda, jako Organizator Alternatywnego Systemu, może nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł. Jednocześnie, stosownie do przepisu § 17b Regulaminu ASO, w przypadku gdy w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzi konieczność dalszego współdziałania emitenta przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych z podmiotem uprawnionym do wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy, Organizator Alternatywnego Systemu może zobowiązać emitenta do zawarcia umowy w zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu ASO. W powyższym kontekście należy wskazać na nieprawidłowości w wykonywaniu przez spółkę BINARY HELIX S.A. obowiązków informacyjnych w zakresie przekazywania raportów okresowych. Należy wskazać na: 1) nieprzekazanie w
trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu raportu rocznego za 2012 rok; 2) nieprzekazanie w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu raportu za II kwartał 2013 r.; 3) nieprzekazanie w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu raportu za IV kwartał 2013 r. Z tytułu powyższych uchybień w wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez spółkę BINARY HELIX S.A., Zarząd Giełdy podejmował wobec Spółki przewidziane przepisami Regulaminu ASO działania dyscyplinujące, takie jak zawieszenie obrotu jej akcjami, czy też nałożenie na Spółkę kar regulaminowych (Uchwała Nr 739/2013 Zarządu Giełdy z dnia 2 lipca 2013 r., Uchwała Nr 908/2013 Zarządu Giełdy z dnia 13 sierpnia 2013 r., Uchwała nr 958/2013 Zarządu Giełdy z dnia 16 sierpnia 2013 r., Uchwała Nr 181/2014 Zarządu Giełdy z dnia 17 lutego 2014 r.). Reasumując, należy stwierdzić, że mimo zwracania przez Giełdę uwagi na kwestie związane z prawidłowym wykonywaniem obowiązków informacyjnych
obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, Spółka dopuściła się wielokrotnie naruszenia tych obowiązków. Mając na uwadze wskazane wyżej nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków informacyjnych, w szczególności przekazywanie informacji okresowych z naruszeniem przepisanych terminów, należy uznać, że dotychczasowe wykonywanie obowiązków informacyjnych przez spółkę BINARY HELIX S.A. może budzić poważne wątpliwości co do ich dalszego, prawidłowego wykonywania. Z tego też względu, w celu poprawy jakości oraz dążenia do zapewnienia prawidłowego wykonywania przez spółkę BINARY HELIX S.A. obowiązków informacyjnych w przyszłości, w ocenie Giełdy, niezbędnym jest nałożenie na Spółkę obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wskazanym w niniejszej uchwale. Dodatkowo, Zarząd Giełdy mając na uwadze kolejne niedopełnienie obowiązku informacyjnego przez spółkę BINARY HELIX S.A. (nieprzekazanie w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu raportu za IV kwartał 2013 r.),
postanowił o nałożeniu na Spółkę kary pieniężnej w wysokości 5.000 zł.

Kom amp/

d1gjbje

Podziel się opinią

Share
d1gjbje
d1gjbje