Trwa ładowanie...
d1tighl

GPW: nałożenie kary pieniężnej na spółkę PSW CAPITAL SA

17.03. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 313/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie nałożenia kary pieniężnej na spółkę PSW...

Share
d1tighl

17.03. Warszawa (PAP/GPW)
- Uchwała Nr 313/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie nałożenia kary pieniężnej na spółkę PSW CAPITAL S.A.

§ 1 Na podstawie § 17 ust. 1 i § 17c ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu, Zarząd Giełdy postanawia nałożyć na spółkę PSW CAPITAL S.A. karę pieniężną w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

d1tighl

Zgodnie z przepisami § 17c ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne Giełda, jako Organizator Alternatywnego Systemu, może nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł. W powyższym kontekście należy wskazać na nieprawidłowości w wykonywaniu przez spółkę PSW CAPITAL S.A. obowiązków informacyjnych w zakresie przekazywania raportów okresowych. W szczególności należy wskazać na: 1) nieprzekazanie w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu raportu rocznego za 2012 rok; 2) nieprzekazanie w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu raportu za III kwartał 2013 r.; 3) nieprzekazanie w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu raportu za IV kwartał 2013 r. Z tytułu powyższych uchybień w wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez spółkę PSW CAPITAL
S.A., Zarząd Giełdy podejmował wobec Spółki przewidziane przepisami Regulaminu ASO działania dyscyplinujące, takie jak zawieszenie obrotu jej akcjami, czy też nałożenie na Spółkę kar regulaminowych (Uchwała Nr 739/2013 Zarządu Giełdy z dnia 2 lipca 2013 r., Uchwała Nr 918/2013 Zarządu Giełdy z dnia 13 sierpnia 2013 r., Uchwała Nr 1407/2013 Zarządu Giełdy z dnia 4 grudnia 2013 r., Uchwała Nr 103/2014 Zarządu Giełdy z dnia 28 stycznia 2014 r. oraz Uchwała Nr 183/2014 Zarządu Giełdy z dnia 17 lutego 2014 r.). Reasumując, należy stwierdzić, że mimo zwracania przez Giełdę uwagi na kwestie związane z prawidłowym wykonywaniem obowiązków informacyjnych obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, Spółka dopuściła się wielokrotnie naruszenia tych obowiązków. Mając na uwadze wskazane wyżej nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków informacyjnych, w szczególności przekazywanie informacji z naruszeniem przepisanych terminów, należy uznać, że sposób wypełniania obowiązków informacyjnych przez spółkę PSW CAPITAL S.A.
może budzić poważne zastrzeżenia Giełdy. Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Giełdy postanowił jak w Uchwale.

Kom amp/

d1tighl

Podziel się opinią

Share
d1tighl
d1tighl