Trwa ładowanie...
d3ruq3u

GPW: Nałożenie kary pieniężnej na spółkę WEST REAL ESTATE

...

Share
d3ruq3u

14.08. Warszawa (PAP/GPW)
- Nałożenie kary pieniężnej na spółkę WEST REAL ESTATE

Uchwała Nr 923/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie nałożenia kary pieniężnej na spółkę WEST REAL ESTATE S.A.

§ 1 Na podstawie § 17 ust. 1 i § 17c ust. 1) pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu oraz w związku z § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia nałożyć na spółkę WEST REAL ESTATE S.A. karę pieniężną w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

d3ruq3u

Zgodnie z przepisami § 17c ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne Giełda, jako Organizator Alternatywnego Systemu, może nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł. Jednocześnie zgodnie z § 5 ust. 6.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu raport roczny emitenta powinien zawierać m. in. roczne sprawozdanie finansowe, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Ponadto zgodnie z § 6 ust. 11 tego Załącznika emitenci instrumentów finansowych notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zobowiązani są do opublikowania raportu rocznego niezwłocznie po wydaniu opinii przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania przez emitenta oraz nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, na
który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe. Spółka WEST REAL ESTATE S.A. do dnia 1 lipca 2013 r. nie opublikowała, w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NewConnect, raportu rocznego za rok obrotowy 2012. Oznacza to, że spółka ta naruszyła tym samym wskazane powyżej przepisy Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Mając powyższe na uwadze Zarząd Giełdy postanowił jak w uchwale.

kom pif/

d3ruq3u

Podziel się opinią

Share
d3ruq3u
d3ruq3u