Trwa ładowanie...
dw75cr0
dw75cr0

GPW: Program Wspierania Płynności

...
Share
dw75cr0

12.06. Warszawa (PAP/GPW) - Program Wspierania Płynności

Uchwała Nr 550/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 502/2008 Zarządu Giełdy z dnia 23 czerwca 2008 r. (z późn. zm.) w sprawie Programu Wspierania Płynności

Na podstawie § 20 ust. 5 Statutu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia co następuje: § 1 W Uchwale Nr 502/2008 Zarządu Giełdy z dnia 23 czerwca 2008 r. (z późn. zm.) w sprawie Programu Wspierania Płynności, wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Za niski poziom płynności uważa się sytuację, gdy w okresie ostatnich 3 miesięcy kalendarzowych przed dniem okresowej weryfikacji płynności (z uwzględnieniem miesiąca, w którym dokonywana jest okresowa weryfikacja, z wyłączeniem ostatnich trzech dni sesyjnych tego miesiąca) średnia liczba transakcji nie przekracza 10 transakcji na sesję i średnia wartość obrotów nie przekracza 25.000 złotych na sesję. Przy obliczaniu średniej uwzględnia się liczbę i wartość transakcji sesyjnych i pakietowych, których przedmiotem były akcje danej spółki."; 2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Na dwa dni sesyjne przed ostatnim dniem sesyjnym marca, czerwca, września i grudnia każdego roku Giełda dokonuje okresowej weryfikacji płynności akcji spółek
notowanych na giełdzie i kwalifikacji, o ile emitent nie przystąpił do Programu Wspierania Płynności, lub zaprzestania kwalifikowania akcji emitenta do Strefy Niższej Płynności."; 3) § 6 otrzymuje brzmienie: "§ 6 W przypadku zakwalifikowania akcji emitenta do Strefy Niższej Płynności: 1) akcje emitenta są usuwane z portfela indeksów giełdowych, 2) akcje emitenta są przenoszone do notowania w systemie kursu jednolitego, z zastrzeżeniem przepisów § 3 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, 3) nazwa akcji emitenta jest oznaczana w sposób szczególny w serwisach informacyjnych Giełdy i Cedule Giełdy Warszawskiej, 4) akcje emitenta są usuwane z listy papierów wartościowych, które mogą być przedmiotem zleceń krótkiej sprzedaży - począwszy od trzeciego dnia sesyjnego po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o dokonanej kwalifikacji.". § 2 Tekst jednolity Uchwały Nr 502/2008 Zarządu Giełdy z dnia 23 czerwca 2008 r. (z późn. zm.) uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi
załącznik do niniejszej uchwały. § 3 Zmiany, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, wchodzą w życie z dniem 27 czerwca 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 550/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 czerwca 2012 r.

dw75cr0

Uchwała Nr 502/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 czerwca 2008 r. (z późn. zm.) w sprawie Programu Wspierania Płynności

Na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje: § 1 W celu wspierania oraz podniesienia poziomu płynności akcji notowanych na Głównym Rynku GPW tworzy się Program Wspierania Płynności oraz określa się zasady kwalifikowania do Strefy Niższej Płynności. § 2 1. Emitenci akcji, których obrót charakteryzuje się niskim poziomem płynności, w rozumieniu ust. 2, mogą przystąpić do Programu Wspierania Płynności. 2. Za niski poziom płynności uważa się sytuację, gdy w okresie ostatnich 3 miesięcy kalendarzowych przed dniem okresowej weryfikacji płynności (z uwzględnieniem miesiąca, w którym dokonywana jest okresowa weryfikacja, z wyłączeniem ostatnich trzech dni sesyjnych tego miesiąca) średnia liczba transakcji nie przekracza 10 transakcji na sesję i średnia wartość obrotów nie przekracza 25.000 złotych na sesję. Przy obliczaniu średniej uwzględnia się liczbę i wartość transakcji sesyjnych i pakietowych, których przedmiotem były akcje danej spółki. § 3 1. W ramach Programu Wspierania
Płynności emitent zobowiązany jest do: 1) zawarcia umowy z animatorem emitenta na zasadach określonych w § 88-89 Regulaminu Giełdy, której przedmiotem jest zobowiązanie się animatora do stałego zgłaszania ofert kupna lub sprzedaży akcji tego emitenta na warunkach nie gorszych niż określone przez Giełdę obowiązki właściwe dla członków giełdy - animatorów rynku, z zastrzeżeniem ust. 3. 2) utworzenia i prowadzenia sekcji relacji inwestorskich na własnej stronie internetowej, 3) publikowania informacji dotyczących relacji inwestorskich na stronie internetowej www.gpwinfostrefa.pl w sekcji przeznaczonej dla emitentów. 2. Zarząd Giełdy określa minimalny zakres informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2) i 3) oraz sposób ich prezentacji. 3. Emitent nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z animatorem emitenta, o której mowa w ust. 1 pkt 1), jeżeli dla akcji emitenta zawarta jest co najmniej jedna umowa z członkiem giełdy - animatorem rynku. 4. O przystąpieniu do Programu Wspierania Płynności emitent niezwłocznie
informuje Giełdę. § 4 1. Giełda prowadzi bieżącą weryfikację płynności akcji emitenta w oparciu o przesłanki określone w § 2 ust. 2, obliczane narastająco od początku danego kwartału kalendarzowego. 2. Informacje o bieżącym wskaźniku płynności akcji emitenta dostępne są dla emitenta po zakończeniu każdej sesji giełdowej. § 5 1. Na dwa dni sesyjne przed ostatnim dniem sesyjnym marca, czerwca, września i grudnia każdego roku Giełda dokonuje okresowej weryfikacji płynności akcji spółek notowanych na giełdzie i kwalifikacji, o ile emitent nie przystąpił do Programu Wspierania Płynności, lub zaprzestania kwalifikowania akcji emitenta do Strefy Niższej Płynności. 2. Niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie przez emitenta działań w ramach Programu Wspierania Płynności stanowi podstawę do niezwłocznego zakwalifikowania akcji emitenta do Strefy Niższej Płynności. § 6 W przypadku zakwalifikowania akcji emitenta do Strefy Niższej Płynności: 1) akcje emitenta są usuwane z portfela indeksów giełdowych, 2) akcje
emitenta są przenoszone do notowania w systemie kursu jednolitego, z zastrzeżeniem przepisów § 3 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, 3) nazwa akcji emitenta jest oznaczana w sposób szczególny w serwisach informacyjnych Giełdy i Cedule Giełdy Warszawskiej, 4) akcje emitenta są usuwane z listy papierów wartościowych, które mogą być przedmiotem zleceń krótkiej sprzedaży - począwszy od trzeciego dnia sesyjnego po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o dokonanej kwalifikacji. § 7 1. Emitenci, których akcje zostały zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności mogą w każdej chwili przystąpić do Programu Wspierania Płynności, z zastrzeżeniem ust. 4. 2. Z chwilą przystąpienia do Programu Wspierania Płynności akcje emitenta niezwłocznie przestają być kwalifikowane do Strefy Niższej Płynności. 3. Przepis § 3 ust. 4 stosuje się odpowiednio. 4. Emitenci, których akcje zostały zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności z uwagi na niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie działań w
ramach Programu Wspierania Płynności mogą ponownie przystąpić do Programu Wspierania Płynności nie wcześniej niż po upływnie trzech miesięcy od dnia zakwalifikowania akcji do Strefy Niższej Płynności. § 8 Informacja o zakwalifikowaniu lub zaprzestaniu kwalifikowania akcji spółki do Strefy Niższej Płynności oraz o przystąpieniu emitenta do Programu Wspierania Płynności podawana jest do publicznej wiadomości, w formie komunikatu, najpóźniej w dniu sesyjnym następującym po dniu dokonania okresowej weryfikacji płynności, o której mowa w § 5 ust. 1 lub wystąpienia okoliczności określonych w § 5 ust. 2 lub § 7 ust.2 albo przekazania przez emitenta informacji o przystąpieniu do Programu Wspierania Płynności. § 9 Ustanie przesłanek, o których mowa w § 2 ust. 2 stanowi podstawę do zaprzestania przez emitenta wykonywania działań w ramach Programu Wspierania Płynności. § 10 Przepisy Uchwały mają zastosowanie do emitentów giełdowych notowanych równolegle na zagranicznym rynku regulowanym, o ile akcje emitenta jako
pierwsze zostały dopuszczone na Rynek Główny GPW. § 11 1. Pierwsza kwalifikacja do Strefy Niższej Płynności akcji emitenta, który nie przystąpił do Programu Wspierania Płynności, następuje po zakończeniu sesji w dniu 30 września 2008 r., z zastrzeżeniem ust. 2. 2. W przypadku emitentów giełdowych, których akcje notowane są krócej niż jeden kwartał kalendarzowy pierwsza kwalifikacja następuje po upływie pierwszego pełnego kwartału kalendarzowego.

§ 12 Traci moc Uchwała Nr 167/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 5 marca 2008 r. (z późn. zm.). § 13 Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia podania jej do wiadomości uczestników obrotu, z wyjątkiem § 12, który wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

dw75cr0

Podziel się opinią

Share
dw75cr0
dw75cr0