Trwa ładowanie...
d2nctn8

GPW: ujawnienie przez członków Zarządu Giełdy informacji o działalności gospodarczej

...

Share
d2nctn8

28.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Ujawnienie przez członków Zarządu Giełdy informacji o działalności gospodarczej

Uchwała Nr 105/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie ujawnienia przez członków Zarządu Giełdy informacji o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz zaangażowaniu kapitałowym w spółkach prawa handlowego

Zarząd Giełdy mając na uwadze potrzebę zachowywania transparentnych zasad funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności jako podmiotu promującego zasady ładu korporacyjnego, oraz mając na celu prowadzenie przez Giełdę przejrzystej i efektywnej polityki informacyjnej, postanawia co następuje: § 1 1. Każdy z członków Zarządu Giełdy sporządzi i przedstawi Radzie Giełdy w formie pisemnej informację o formach i rodzajach prowadzonej przez siebie i przez swego małżonka działalności gospodarczej oraz informację o zaangażowaniu kapitałowym, swoim i małżonka, w spółkach prawa handlowego, w tym o posiadanych akcjach lub udziałach. 2. Informacje, o których mowa w ust. 1 będą sporządzone i opublikowane na stronie internetowej Giełdy do dnia 31 stycznia 2013 r. § 2 W przypadku zmiany danych zawartych w informacjach przekazanych zgodnie z § 1, informacje będą przez członków Zarządu Giełdy bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany, aktualizowane i przekazywane Radzie
Giełdy oraz publikowane na stronie internetowej Giełdy. § 3 Złożenie informacji zgodnie z § 1 nie zwalnia członków Zarządu Giełdy z obowiązku przestrzegania zasad nabywania i zbywania przez członków Zarządu Giełdy instrumentów finansowych na rynku giełdowym i w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę określonych przez Radę Giełdy uchwałą Nr 16/1174/2007 z dnia 19 września 2007 r. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d2nctn8

Podziel się opinią

Share
d2nctn8
d2nctn8