Trwa ładowanie...
d2cwctp

GPW: upomnienie spółki FINARCH SA

17.03. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 307/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie upomnienia spółki FINARCH S.A. (dawniej...

Share
d2cwctp

17.03. Warszawa (PAP/GPW)
- Uchwała Nr 307/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie upomnienia spółki FINARCH S.A. (dawniej POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI S.A.)

§ 1 Na podstawie § 17 ust. 1 i § 17c ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu oraz w związku z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia upomnieć spółkę FINARCH S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

d2cwctp

Zgodnie z przepisami § 17c ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne, Giełda jako Organizator Alternatywnego Systemu może upomnieć emitenta. Jednocześnie zgodnie z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu emitenci instrumentów finansowych notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zobowiązani są do opublikowania raportu kwartalnego nie później niż w terminie 45 dni od zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy. Spółka FINARCH S.A. nie przekazała do końca dnia 14 lutego 2014 r. raportu kwartalnego za czwarty kwartał roku 2013, co oznacza, że spółka ta nie przekazała raportu kwartalnego w terminie wynikającym z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Biorąc pod uwagę powyższe oraz dotychczasowe zastrzeżenia co do wykonywania przez spółkę FINARCH S.A. obowiązków informacyjnych, Zarząd Giełdy rozważał nałożenie na Spółkę kary
pieniężnej oraz obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą. Jednakże mając na względzie trudną sytuację finansową Spółki, która znalazła ostatecznie odzwierciedlenie w złożeniu przez Spółkę wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację jej majątku, Zarząd Giełdy odstąpił od nałożenia na Spółkę wyżej wskazanych środków dyscyplinujących. Powyższe okoliczności nie zmieniają jednak oceny Zarządu Giełdy, że nieprawidłowe wypełnianie przez Spółkę obowiązków informacyjnych należy ocenić negatywnie. Mając powyższe na uwadze Zarząd Giełdy postanowił o upomnieniu Spółki.

Kom amp/

d2cwctp

Podziel się opinią

Share
d2cwctp
d2cwctp