Trwa ładowanie...
d1zb14o
d1zb14o

GPW W WARSZAWIE SA rejestracja przez aąd zmian w statucie

...
Share
d1zb14o

04.04. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 10/2011

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW", "Spółka") informuje, że w dniu 1 kwietnia 2011 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy którego w dniu 21 marca 2011 r. zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany w Statucie GPW przyjęte uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW nr 3/2010 w dniu 22 grudnia 2010 r., w tym dotyczące zmian struktury kapitału zakładowego Spółki. Jednolity tekst Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt. 9 oraz § 38 ust. 1 pkt. 2 b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259). Załączniki: jednolitytekstStatutu.pdf Pełna treść
raportu dostępna pod adresem: http://www.e-pap.com.pl/ESPI/espi http://demo.e-pap.pl/espi

kom espi abs

d1zb14o

Podziel się opinią

Share
d1zb14o
d1zb14o