Trwa ładowanie...
dxvqyw9
dxvqyw9
espi

GPW - Wniosek Zarządu Giełdy do Rady Giełdy o zaopiniowanie propozycji w sprawie podziału zysku ...

GPW - Wniosek Zarządu Giełdy do Rady Giełdy o zaopiniowanie propozycji w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2010 (12/2011)
Share
dxvqyw9
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-04
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Wniosek Zarządu Giełdy do Rady Giełdy o zaopiniowanie propozycji w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2010
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Giełdy informuje, że zamierza wystąpić do Rady Giełdy o zaopiniowanie wniosku w sprawie podziału zysku, w którym przewiduje się wypłatę dywidendy w kwocie 134.730.120,00 zł, stanowiącej 99,8% zysku netto Spółki za rok 2010. Organem spółki wyłącznie uprawnionym do podejmowania decyzji w sprawie podziału zysku, w tym o wypłacie dywidendy, jest Walne Zgromadzenie.Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Topic: Proposal of the WSE Management Board to the WSE Supervisory Boardto provide opinion regarding proposed distribution of profit for 2010.Legalbasis: Article 56.1 (2) of the Act on Offering– current and periodicinformationContent:The Management Board of the Warsaw StockExchange reports that it intends to seek the opinionof the WSESupervisory Board on a profit distribution proposal, which provides forthe payment of dividend of 134,730,120.00 PLN representing 99.8% of the2010 Company’s net profit.Decisions concerning profit distribution anddividend payments fall within the exclusive competence of the GeneralShareholders Meeting.Legal basis:§ 38.1(11) of the Regulationof the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodicinformation provided by issuers of securities and on conditions underwhich information required by legal regulations of a third country maybe recognised as equivalent.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA
(pełna nazwa emitenta)
GPW Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-498 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
Książęca 4
(ulica) (numer)
(22) 628-32-32 (22) 628-17-54, (22) 537-77-90
(telefon) (fax)
gpw@gpw.pl www.gpw.pl
(e-mail) (www)
526-025-09-72 012021984
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-04 Ludwik Sobolewski Prezes Zarządu
2011-04-04 Lidia Adamska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxvqyw9

Podziel się opinią

Share
dxvqyw9
dxvqyw9