Trwa ładowanie...
d2hvh2w

GPW: wprowadzenie do obrotu obligacji BGK SA

Uchwała Nr 592/2009Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.z dnia 23 października 2009 r.w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalystobligacji na...

Share
d2hvh2w

Uchwała Nr 592/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela o nazwie IDS1018 wyemitowanych przez BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z art. 39p ust. 5 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, do obrotu giełdowego dopuszczonych jest 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) obligacji na okaziciela o nazwie IDS1018 wyemitowanych przez BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO na podstawie Listu Emisyjnego Nr 2/2009 z dnia 30 września 2009 r., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 24 października 2018 r. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 26 października 2009 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) obligacji, o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania najpóźniej w dniu 26 października 2009 r. rejestracji tych obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PL0000500021", 2) notować
obligacje, o których mowa w pkt. 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "IDS1018". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d2hvh2w

Podziel się opinią

Share
d2hvh2w
d2hvh2w