Trwa ładowanie...
dbsny9l

GPW: Zawieszenie i wykluczenie akcji spółki ZOO CENTRUM

...

Share
dbsny9l

03.07. Warszawa (PAP/GPW)
- Zawieszenie i wykluczenie akcji spółki ZOO CENTRUM

Uchwała Nr 744/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie zawieszenia i wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki ZOO CENTRUM S.A.

§ 1 1. Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanawia wykluczyć z dniem 20 sierpnia 2013 r. z obrotu na rynku NewConnect akcje spółki ZOO CENTRUM S.A. (dalej "Spółka"), oznaczone kodem "PLZCNTR00016", z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Wykluczenie z obrotu, o którym mowa w ust. 1, nie nastąpi jeżeli do dnia 14 sierpnia 2013 r. Spółka przekaże w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu: 1) raport roczny za 2012 rok, 2) raport kwartalny za I kwartał 2013 r., 3) raport kwartalny za II kwartał 2013 r. - spełniające wymogi określone w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. § 2 1. Na podstawie § 12 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót akcjami spółki ZOO CENTRUM S.A., o których mowa w § 1 ust. 1, do końca dnia obrotu następującego po dniu, w którym zostaną przekazane wszystkie informacje wskazane w § 1 ust. 2, a w przypadku nieprzekazania tych informacji w
terminie wskazanym w § 1 ust. 2 - do czasu wykluczenia tych akcji z obrotu na rynku NewConnect. 2. Na podstawie § 25 ust. 10 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, że zlecenia maklerskie na akcje, o których mowa w ust. 1 przekazane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, które nie zostały zrealizowane do dnia 2 lipca 2013 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu. 3. W okresie zawieszenia obrotu, o którym mowa w ust. 1, zlecenia maklerskie na akcje, o których mowa w ust. 1, nie mogą być przyjmowane, anulowane ani modyfikowane. § 3 W przypadku spełnienia przez Spółkę wszystkich warunków wskazanych w § 1 ust. 2 informacja o dniu wznowienia obrotu akcjami spółki ZOO CENTRUM S.A. na rynku NewConnect zostanie podana przez Giełdę do publicznej wiadomości w drodze komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej rynku NewConnect najpóźniej w dniu poprzedzającym ten dzień. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

dbsny9l

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu. Uchwałą Nr 524/2013 Zarządu Giełdy z dnia 17 maja 2013 r. został zawieszony obrót akcjami spółki ZOO CENTRUM S.A. z uwagi na nieprzekazanie w przepisanym terminie raportu kwartalnego za I kwartał 2013 r. Do dnia podjęcia niniejszej uchwały Spółka nie przekazała powyższego raportu. W dniu 1 lipca 2013 r. upłynął termin do przekazania raportu rocznego za rok 2012. Spółka ZOO CENTRUM S.A. nie przekazała także tego raportu. W opinii Organizatora Alternatywnego Systemu spółka ZOO CENTRUM S.A. nie zapewnia inwestorom właściwego dostępu do informacji na temat Spółki. Nieprawidłowe wykonywanie obowiązków informacyjnych stanowi naruszenie jednego z podstawowych obowiązków spółki publicznej notowanej na rynku NewConnect i zagraża bezpieczeństwu obrotu na tym rynku i interesowi jego uczestników.
Zdaniem Zarządu Giełdy wznowienie obrotu akcjami Spółki może nastąpić jedynie w przypadku uzupełnienia informacji podanych dotychczas do publicznej wiadomości o informacje wskazane w niniejszej Uchwale. W ocenie Zarządu Giełdy pozostawanie w obrocie na rynku NewConnect akcji ZOO CENTRUM S.A. bez wypełnienia obowiązków wskazanych w niniejszej Uchwale w poważny sposób zagrażałoby bezpieczeństwu obrotu na rynku NewConnect i interesowi uczestników tego obrotu. Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Giełdy postanowił jak w Uchwale.

kom pif/

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
dbsny9l

Podziel się opinią

Share

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dbsny9l
dbsny9l