Trwa ładowanie...
d3b0j5w

GPW: zawieszenie i wykluczenie z obrotu akcji spółki RODAN SYSTEMS SA

02.10. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 1156/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 października 2013 r. w sprawie zawieszenia i wykluczenia z obrotu...

Share
d3b0j5w

02.10. Warszawa (PAP/GPW)
- Uchwała Nr 1156/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 października 2013 r. w sprawie zawieszenia i wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki RODAN SYSTEMS S.A.

§ 1 1. Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanawia wykluczyć z dniem 20 listopada 2013 r. z obrotu na rynku NewConnect akcje spółki RODAN SYSTEMS S.A. (dalej "Spółka"), oznaczone kodem "PLRDNST00019", z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Wykluczenie z obrotu, o którym mowa w ust. 1, nie nastąpi jeżeli do dnia 14 listopada 2013 r. Spółka przekaże w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu: 1) raport roczny za rok 2012, 2) raport kwartalny za III kwartał roku 2013 - spełniające wymogi określone w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. § 2 1. Na podstawie § 12 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót akcjami spółki RODAN SYSTEMS S.A., o których mowa w § 1 ust. 1, do końca dnia obrotu następującego po dniu, w którym zostaną przekazane wszystkie informacje wskazane w § 1 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 2, a w przypadku nieprzekazania tych informacji w terminie
wskazanym w § 1 ust. 2 - do czasu wykluczenia tych akcji z obrotu na rynku NewConnect. 2. W przypadku przekazania przez Spółkę wszystkich informacji wskazanych w § 1 ust. 2 w terminie wskazanym w tym przepisie, obrót akcjami Spółki, na podstawie § 20 ust. 5 w zw. z § 9 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, pozostaje zawieszony do końca dnia obrotu następującego po dniu zawarcia i wejścia w życie umowy o pełnienie funkcji animatora rynku dla instrumentów finansowych tej Spółki będących przedmiotem obrotu na rynku NewConnect. 3. W okresie zawieszenia obrotu, o którym mowa w ust. 1 i 2, zlecenia maklerskie na akcje spółki RODAN SYSTEMS S.A. mogą być przyjmowane, anulowane i modyfikowane. § 3 W przypadku ziszczenia się wszystkich warunków wznowienia obrotu akcjami spółki RODAN SYSTEMS S.A. na rynku NewConnect informacja o dniu wznowienia tego obrotu zostanie podana przez Giełdę do publicznej wiadomości w drodze komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej rynku NewConnect najpóźniej w dniu
poprzedzającym ten dzień. § 4 Uchyla się Uchwałę Nr 1136/2013 Zarządu Giełdy z dnia 30 września 2013 r. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem 3 października 2013 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu. Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 19) Uchwały Nr 739/2013 Zarządu Giełdy z dnia 2 lipca 2013 r., a następnie na podstawie § 1 ust. 1 pkt 1) Uchwały Nr 1136/2013 Zarządu Giełdy z dnia 30 września 2013 r. obrót akcjami spółki RODAN SYSTEMS S.A. jest zawieszony z uwagi na nieprzekazanie w przepisanym terminie raportu rocznego za rok 2012. Do dnia podjęcia niniejszej uchwały Spółka nie przekazała powyższego raportu. Z uwagi na powyższe należy uznać, że spółka RODAN SYSTEMS S.A. nie zapewnia inwestorom właściwego dostępu do informacji na temat Spółki. Nieprawidłowe wykonywanie obowiązków informacyjnych stanowi naruszenie jednego z podstawowych obowiązków spółki publicznej notowanej na rynku NewConnect i zagraża bezpieczeństwu obrotu na tym rynku i interesowi jego uczestników. Zdaniem Zarządu Giełdy
wznowienie obrotu akcjami Spółki może nastąpić jedynie w przypadku uzupełnienia informacji podanych dotychczas do publicznej wiadomości o informacje wskazane w niniejszej Uchwale, pod warunkiem zawarcia i wejścia w życie umowy o pełnienie funkcji animatora rynku dla instrumentów finansowych tej Spółki będących przedmiotem obrotu na rynku NewConnect. W ocenie Zarządu Giełdy pozostawanie w obrocie na rynku NewConnect akcji RODAN SYSTEMS S.A. bez wypełnienia obowiązków wskazanych w niniejszej Uchwale w poważny sposób zagrażałoby bezpieczeństwu obrotu na rynku NewConnect i interesowi uczestników tego obrotu. Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Giełdy postanowił jak w Uchwale.

Kom amp/

d3b0j5w

Podziel się opinią

Share
d3b0j5w
d3b0j5w