Trwa ładowanie...
d1u8l49

GPW: zmiana decyzji o nałożeniu kary na spółkę A.PL INTERNET SA

...

Share
d1u8l49

04.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Zmiana decyzji o nałożeniu kary na spółkę A.PL INTERNET SA

Uchwała Nr 15/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany decyzji o nałożeniu na spółkę A.PL INTERNET S.A. kary wykluczenia jej akcji z obrotu na rynku NewConnect

§ 1 Na podstawie § 17c ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, po ponownym rozpoznaniu sprawy nałożenia na spółkę A.PL INTERNET S.A. kary wykluczenia jej akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, Zarząd Giełdy postanawia: 1) uchylić karę wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki A.PL INTERNET S.A., o której mowa w § 1 pkt 1) Uchwały Nr 1188/2012 Zarządu Giełdy z dnia 22 listopada 2012 r. i nałożyć na tę spółkę karę pieniężną w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych); 2) wznowić obrót akcjami spółki A.PL INTERNET S.A., oznaczonymi kodem "PLAPLIN00017", w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect począwszy od dnia 7 stycznia 2013 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

d1u8l49

Uzasadnienie Uchwałą Nr 1188/2012 Zarządu Giełdy z dnia 22 listopada 2012 r. na spółkę A.PL INTERNET S.A. została nałożona kara wykluczenia jej akcji z obrotu na rynku NewConnect. Zgodnie z przepisem § 17c ust. 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu emitent może, w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania decyzji o nałożeniu kary, złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. W przypadku złożenia takiego wniosku decyzja o wykluczeniu instrumentów finansowych emitenta z obrotu nie podlega wykonaniu do czasu rozpatrzenia tego wniosku. W dniu 3 grudnia 2012 r. spółka A.PL INTERNET S.A. złożyła wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy wykluczenia jej akcji z obrotu w alternatywnym systemie. Emitent uzupełnił wniosek w dniu 14 grudnia 2012 r. Jako uzasadnienie wniosku Emitent wskazał: powołanie przez radę nadzorczą nowego prezesa zarządu, uzyskanie przez tego prezesa dostępu do systemu EBI, opublikowanie zaległych raportów bieżących dotyczących zmian w składzie zarządu Emitenta, brak nowych okoliczności
skutkujących obowiązkiem publikacji raportu bieżącego w związku ze złożonym przez Emitenta wnioskiem o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację jego majątku. Spółka A.PL INTERNET S.A. poinformowała równocześnie o trwających pracach nad sporządzeniem raportu kwartalnego za III kwartał 2012 r., który został opublikowany w dniu 18 grudnia 2012 r. Po rozpatrzeniu wniosku spółki A.PL INTERNET S.A. Zarząd Giełdy uznał, że ustały przesłanki, na podstawie których podjęta została decyzja o wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect, w związku z czym utrzymanie w mocy decyzji o wykluczeniu byłoby zbyt dotkliwą dla Emitenta sankcją. Jednakże w ocenie Zarządu Giełdy naruszenia obowiązków informacyjnych jakich dopuścił się Emitent były na tyle istotne i stanowiły na tyle poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa obrotu w alternatywnym systemie oraz interesu uczestników tego obrotu, że uzasadniają nałożenie na Emitenta odpowiedniej sankcji. Zarząd Giełdy uznał, że w świetle
przedstawionych przez spółkę A.PL INTERNET S.A. wyjaśnień właściwą będzie kara pieniężna. Biorąc powyższe pod uwagę Zarząd Giełdy postanowił jak w uchwale.

kom amp/

d1u8l49

Podziel się opinią

Share
d1u8l49
d1u8l49