Trwa ładowanie...
dxvkqrf

GPW: Zmiana uchwały

...

Share
dxvkqrf

31.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Zmiana uchwały

Uchwała Nr 99/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 91/2007 Zarządu Giełdy z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie określenia programów firm partnerskich w zakresie pierwszych ofert publicznych (IPO)

Na podstawie § 20 ust. 5 Statutu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje: § 1 W Uchwale Nr 91/2007 Zarządu Giełdy z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie określenia programów firm partnerskich w zakresie pierwszych ofert publicznych (IPO), wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 5, w ust. 2 po kropce dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: "Umowa jest zawierana na okres 3 lat i może zostać przedłużona, jeżeli podmiot uczestniczący w Programie wykaże, że w okresie jej obowiązywania brał udział w przeprowadzonych ofertach publicznych."; 2) § 8 otrzymuje brzmienie: "§ 8 1. W Programie Firm Partnerskich GPW - Liderów Rynku Pierwotnego mogą uczestniczyć firmy inwestycyjne, prawnicze, audytorskie oraz doradztwa finansowego, które w ciągu dwóch kolejnych lat poprzedzających złożenie wniosku brały udział w przygotowaniu co najmniej pięciu pierwszych ofert publicznych akcji spółek dopuszczonych do obrotu na Głównym Rynku GPW, o łącznej wartości nie niższej niż 300.000.000 złotych. 2. Do wartości pierwszych ofert
publicznych, o których mowa w ust. 1 dolicza się wartość ofert publicznych spółek już notowanych na Głównym Rynku GPW, w których przygotowaniu brały udział firmy wskazane w ust. 1."; 3) w § 9: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. W Programie Firm Partnerskich dla MSP mogą uczestniczyć firmy inwestycyjne, prawnicze, audytorskie oraz doradztwa finansowego, które w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku brały udział w przygotowaniu co najmniej dwóch pierwszych ofert publicznych akcji spółek dopuszczonych do obrotu na Głównym Rynku GPW, o wartości nie przekraczającej 100.000.000 złotych każda."; b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Łączne koszty przeprowadzenia każdej z ofert, o których mowa w ust. 1, nie mogą być wyższe niż 5% kapitału pozyskanego przez emitentów."; c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. W przypadku, gdy w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku, podmiot określony w ust. 1 brał udział w przygotowaniu więcej niż dwóch pierwszych ofert publicznych akcji spółek dopuszczonych do obrotu
na Głównym Rynku GPW, może on uczestniczyć w Programie, bez względu na wartość kosztów przeprowadzenia ofert."; d) skreśla się ust. 5; 4) § 16 otrzymuje brzmienie: "§ 16 Wykonywanie czynności określonych przepisami niniejszej uchwały, w szczególności podejmowanie i uchylanie decyzji w sprawie przyznania tytułu WSE IPO Partner, Zarząd Giełdy może powierzyć upoważnionemu pracownikowi Giełdy.". § 2 Tekst jednolity Uchwały Nr 91/2007 Zarządu Giełdy z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie określenia programów firm partnerskich w zakresie pierwszych ofert publicznych (IPO) uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3 Zmiany, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2012 r.

dxvkqrf

Załącznik do Uchwały Nr 99/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z dnia 30 stycznia 2012 r.

Uchwała Nr 91/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 lutego 2007 r.

w sprawie określenia programów firm partnerskich w zakresie pierwszych ofert publicznych (IPO)

W celu aktywizacji rynku pierwotnego, Zarząd Giełdy na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Giełdy postanawia, co następuje:

dxvkqrf

I. Postanowienia ogólne.

§ 1 Giełda prowadzi następujące programy partnerskie (zwane dalej "Programami"): 1) Program Firm Partnerskich GPW - Liderów Rynku Pierwotnego, 2) Program Firm Partnerskich GPW dla MSP, 3) Program Firm Partnerskich GPW - WSE IPO Partner. § 2 Giełda prowadzi listy poszczególnych Firm Partnerskich GPW. § 3 Giełda wspomaga działania podmiotów uczestniczących w Programach, w szczególności poprzez: 1) udostępnianie zainteresowanym przedsiębiorstwom list, o których mowa w § 2, 2) publikowanie na stronie internetowej Giełdy aktualnych list, o których mowa w § 2. § 4 1. Na zasadach określonych w niniejszej Uchwale podmioty uczestniczące w Programach mają prawo do używania tytułu oraz związanego z danym Programem znaku słowno-graficznego: 1) Firma Partnerska GPW - Lider Rynku Pierwotnego, 2) Firma Partnerska GPW dla MSP, 3) WSE IPO Partner. 2. Podmiot uczestniczący w Programie jest uprawniony do posługiwania się tytułem lub znakiem, o których mowa w ust. 1 jedynie w okresie obowiązywania Umowy, o której mowa w § 5
ust. 2 i wyłącznie w celu wykonania postanowień Umowy oraz postanowień niniejszej Uchwały. § 5 1. Podmiot ubiegający się o uczestnictwo w Programie występuje do Giełdy ze stosownym wnioskiem, którego wzór może określić Zarząd Giełdy. 2. Po rozpatrzeniu wniosku, Zarząd Giełdy zawiera z podmiotem zainteresowanym uczestnictwem w danym Programie umowę o współpracy (zwaną dalej "Umową"). Umowa jest zawierana na okres 3 lat i może zostać przedłużona, jeżeli podmiot uczestniczący w Programie wykaże, że w okresie jej obowiązywania brał udział w przeprowadzonych ofertach publicznych. 3. Umowa reguluje szczegółowe zasady oraz zakres współpracy w ramach Programu, a także obowiązki i uprawnienia podmiotu uczestniczącego w danym Programie. 4. Giełda może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy podmiot uczestniczący w Programie: 1) działa w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy, lub 2) podejmuje działania mogące naruszyć dobre imię bądź wizerunek Giełdy, lub 3) nie wykonuje przewidzianych w
Umowie zobowiązań. 5. Po rozwiązaniu Umowy podmiot traci prawo do posługiwania się tytułem, znakiem oraz wszelkie inne uprawnienia określone w niniejszej Uchwale oraz Umowie.

§ 6 Podmiot uczestniczący w Programie nie jest upoważniony do dokonywania czynności prawnych w imieniu lub na rachunek Giełdy oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za podejmowane przez siebie działania. § 7 1. Podmiot uczestniczący w Programie powinien sporządzać i przekazywać Giełdzie raporty o swoich działaniach podejmowanych w wykonaniu niniejszej Uchwały oraz Umowy. 2. Podmiot uczestniczący w Programie, o którym mowa w § 1 pkt 1) lub pkt 2) powinien przekazać raport za każdy pełny rok działalności w Programie w terminie do 15 stycznia każdego roku. 3. Podmiot uczestniczący w Programie, o którym mowa w § 1 pkt 3) powinien przekazać raport za każde półrocze działalności w Programie w terminach do 15 stycznia i 15 lipca każdego roku. 4. Zarząd Giełdy może określić wzory raportów, o którym mowa w ust. 2 i 3.

II. Postanowienia dotyczące poszczególnych Programów.

dxvkqrf

§ 8 1. W Programie Firm Partnerskich GPW - Liderów Rynku Pierwotnego mogą uczestniczyć firmy inwestycyjne, prawnicze, audytorskie oraz doradztwa finansowego, które w ciągu dwóch kolejnych lat poprzedzających złożenie wniosku brały udział w przygotowaniu co najmniej pięciu pierwszych ofert publicznych akcji spółek dopuszczonych do obrotu na Głównym Rynku GPW, o łącznej wartości nie niższej niż 300.000.000 złotych. 2. Do wartości pierwszych ofert publicznych, o których mowa w ust. 1 dolicza się wartość ofert publicznych spółek już notowanych na Głównym Rynku GPW, w których przygotowaniu brały udział firmy wskazane w ust. 1. § 9 1. W Programie Firm Partnerskich dla MSP mogą uczestniczyć firmy inwestycyjne, prawnicze, audytorskie oraz doradztwa finansowego, które w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku brały udział w przygotowaniu co najmniej dwóch pierwszych ofert publicznych akcji spółek dopuszczonych do obrotu na Głównym Rynku GPW, o wartości nie przekraczającej 100.000.000 złotych każda. 2. Łączne
koszty przeprowadzenia każdej z ofert, o których mowa w ust. 1, nie mogą być wyższe niż 5% kapitału pozyskanego przez emitentów. 3. Koszty przeprowadzenia oferty, o których mowa w ust. 2 obejmują wszelkie koszty związane z jej przeprowadzeniem, a w szczególności: 1) przygotowania i przeprowadzenia emisji, 2) wynagrodzenia subemitentów, 3) sporządzenia odpowiedniego dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa, 4) promocji oferty. 4. W przypadku, gdy w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku, podmiot określony w ust. 1 brał udział w przygotowaniu więcej niż dwóch pierwszych ofert publicznych akcji spółek dopuszczonych do obrotu na Głównym Rynku GPW, może on uczestniczyć w Programie, bez względu na wartość kosztów przeprowadzenia ofert. 5. [skreślony] § 10 W Programie Firm Partnerskich GPW - WSE IPO Partner mogą uczestniczyć wyłącznie podmioty mające siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które prowadzą działalność maklerską zgodnie z przepisami kraju siedziby lub inną
podobną działalność w zakresie usług inwestycyjnych i finansowych. § 11 Podmiot uczestniczący w Programie Firm Partnerskich GPW - WSE IPO Partner powinien podejmować wszelkie działania bezpośrednio lub pośrednio związane z pozyskiwaniem przedsiębiorstw, których siedziba znajduje się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i które są lub mogą być zainteresowane wprowadzeniem emitowanych przez siebie instrumentów finansowych do obrotu na rynkach prowadzonych przez Giełdę.

§ 12 1. Uzyskanie tytułu - WSE IPO Partner następuje na podstawie uchwały Zarządu Giełdy, podejmowanej po zawarciu Umowy. Przyznanie tytułu potwierdza się certyfikatem Warsaw Stock Exchange IPO Partner. 2. Zarząd Giełdy może przyznać tytuł WSE IPO Partner po rozpatrzeniu wniosku, który powinien zawierać w szczególności: 1) informację o prowadzonej działalności - w zakresie obsługiwania ofert publicznych lub doradztwa w zakresie finansowania działalności przez rynek giełdowy, 2) informację o planowanych działaniach w zakresie pozyskiwania nowych emitentów giełdowych, 3) informację na temat struktury organizacyjnej i władzach wnioskodawcy, 4) informację o strukturze własnościowej wnioskodawcy. 3. Do wniosku powinny być załączone: 1) wypis z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej, 2) kopia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, jeżeli wnioskodawca takie posiada, 3) sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy działalności
wnioskodawcy. 4. Zarząd Giełdy może zażądać innych, niż określone w ust. 2 i 3, informacji lub dokumentów. § 13 1. Podmiot uczestniczący w Programie Firm Partnerskich GPW - WSE IPO Partner ma prawo do nieodpłatnego: 1) korzystania z sal konferencyjnych Giełdy na potrzeby związane ze swoją aktywnością objętą niniejszą Uchwałą i Umową, 2) konsultowania z Giełdą działań podejmowanych w wykonaniu niniejszej Uchwały i Umowy, 3) otrzymywania wydawnictw promocyjnych Giełdy, 4) udziału w imprezach organizowanych przez Giełdę mających na celu pozyskiwanie przedsiębiorstw zainteresowanych wprowadzaniem emitowanych przez siebie instrumentów finansowych na rynki prowadzone przez Giełdę, 5) umieszczania krótkiej informacji na temat swojego przedsiębiorstwa, na stronach internetowych Giełdy i w promocyjnych publikacjach giełdowych, obejmującej nazwę i opis działalności związanej z wykonywaniem niniejszej Uchwały, 6) umieszczania w pismach, dokumentach i materiałach promocyjnych formuły: "...................... jest
autoryzowanym partnerem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do spraw IPO oraz jest upoważniony do posługiwania się tytułem Warsaw Stock Exchange IPO Partner na zasadach określonych w Uchwale Nr 91/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A z dnia 2 lutego 2007 r.". 2. Korzystanie z uprawnień określonych w pkt 2) - 5) wymaga każdorazowej zgody upoważnionego pracownika Giełdy. § 14 Podmiot uczestniczący w Programie Firm Partnerskich GPW - WSE IPO Partner powinien poinformować Giełdę o wszystkich zmianach danych zawartych we wniosku o przyznanie tytułu WSE IPO Partnera lub w dokumentach, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 1) i 2). § 15 1. Zarząd Giełdy uchyla uchwałę o przyznaniu tytułu WSE IPO Partner na wniosek zainteresowanego podmiotu lub w przypadku rozwiązania Umowy. 2. O uchyleniu uchwały o przyznaniu tytułu WSE IPO Partner Giełda niezwłocznie informuje zainteresowanego. 3. Po uchyleniu uchwały o przyznaniu tytułu WSE IPO Partner podmiot, który uczestniczył w tym Programie, nie
ma prawa do powoływania się na fakt przyznania mu w przeszłości przez Giełdę tytułu i wszelkich uprawnień z tym związanych.

III. Postanowienie przejściowe i końcowe.

§ 16 Wykonywanie czynności określonych przepisami niniejszej uchwały, w szczególności podejmowanie i uchylanie decyzji w sprawie przyznania tytułu WSE IPO Partner, Zarząd Giełdy może powierzyć upoważnionemu pracownikowi Giełdy.

§ 17 Traci moc Uchwała Nr 465/2006 Zarządu Giełdy z dnia 15 listopada 2006 r. § 18 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

dxvkqrf

Podziel się opinią

Share
dxvkqrf
dxvkqrf