Trwa ładowanie...
d1ngld1
d1ngld1
espi

GRUPA AZOTY SA - Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013 (22/2014)

GRUPA AZOTY SA - Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013 (22/2014)
Share
d1ngld1
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-15
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA AZOTY SA
Temat
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 15 kwietnia 2014 roku, podjął uchwałę w przedmiocie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z rekomendacją wypłaty dywidendy za rok 2013 w kwocie 19 839 096,80 zł, co daje 0,20 zł za 1 akcję. Zgodnie z art. 382 § 3 ksh powyższy wniosek Zarząd przedłoży Radzie Nadzorczej Spółki w celu oceny. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2013 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No. 22/2014 of April 15th 2014 Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act – current and periodic information Management Board's recommendation on distribution of the Company’s profit for 2013 The Management Board of Grupa Azoty S.A. (the "Company") reports that on April 15th 2014 it passed a resolution to recommend to the Annual General Meeting payment of dividend for 2013 of PLN 19,839,096.80, or PLN 0.20 per share. Pursuant to Art. 382.3 of the Commercial Companies Code, the Management Board is now to submit the recommendation for assessment by the Supervisory Board. The final decision on the profit distribution will be made by the Annual General Meeting. Legal basis: Par. 38.1.11 of the Minister of Finance’s Regulation on current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognition as equivalent of information whose disclosure is required under the laws of a non-member state, dated February 19th 2009 (consolidated text: Dz.U. of 2014,
item 133). | |

d1ngld1

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA AZOTY SA Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-101 Tarnów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kwiatkowskiego 8
(ulica) (numer)
+48 14 633 07 81 +48 14 633 07 18
(telefon) (fax)
ir.tarnow@grupaazoty.com http://tarnow.grupaazoty.com
(e-mail) (www)
8730006829 850002268
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-15 Andrzej Skolmowski Wiceprezes Zarządu
2014-04-15 Marek Kapłucha Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ngld1

Podziel się opinią

Share
d1ngld1
d1ngld1