Trwa ładowanie...
d40qite
espi

GRUPA AZOTY SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

GRUPA AZOTY SA - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d40qite

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | | |
| | Przychody ze sprzedaży | 9 821 023 | 7 098 735 | 2 332 231 | 1 700 866 | |
| | Zysk na działalności operacyjnej | 702 625 | 371 732 | 166 855 | 89 067 | |
| | Zysk przed opodatkowaniem | 732 522 | 384 350 | 173 954 | 92 091 | |
| | Zysk netto | 713 525 | 315 301 | 169 443 | 75 547 | |
| | Całkowite dochody ogółem | 667 059 | 347 406 | 158 409 | 83 239 | |
| | Ilość akcji (w szt.) | 99 195 484 | 64 115 444 | 99 195 484 | 64 115 444 | |
| | Zysk netto na jedną akcję zwykłą (zł) | 6,95 | 4,59 | 1,65 | 1,10 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 990 497 | 543 780 | 235 217 | 130 290 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (688 538) | (596 148) | (163 509) | (142 838) | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 169 451 | 45 970 | 40 240 | 11 014 | |
| | Przepływy pieniężne netto, razem | 471 412 | (6 398) | 111 948 | (1 533) | |
| | Środki pieniężne na początek okresu | 243 440 | 244 791 | 57 810 | 58 652 | |
| | Środki pieniężne na koniec okresu | 713 024 | 243 440 | 169 324 | 58 329 | |
| | Aktywa trwałe | 6 635 580 | 3 552 652 | 1 600 014 | 869 002 | |
| | Aktywa obrotowe | 3 325 950 | 1 804 389 | 801 975 | 441 365 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 1 412 617 | 718 725 | 340 619 | 175 805 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 2 278 262 | 1 147 618 | 549 349 | 280 715 | |
| | Kapitał własny | 6 270 651 | 3 490 698 | 1 512 020 | 853 847 | |
| | Kapitał zakładowy | 495 977 | 320 577 | 119 593 | 78 415 | |
| | Kapitał udziałowców nie sprawujących kontroli | 709 194 | 414 078 | 171 005 | 101 286 | |
| | Wybrane pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów, sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na euro zgodnie ze wskazaną, obowiązującą metodą przeliczania: •poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu bilansowego: kurs na 31.12.2012 roku wynosił 1 EUR - 4,0882 PLN (tabela nr 255/A/NBP/2012), kurs na 31.12.2013 roku wynosił 1 EUR - 4,1472 PLN (tabela nr 251/A/NBP/2013), •poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujący na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: kurs średni w okresie 01.01.2012 – 31.12.2012 roku wynosił 1 EUR - 4,1736 PLN, kurs średni w okresie 01.01.2013 – 31.12.2013 roku wynosił 1 EUR - 4,2110 PLN.
Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu.pdf
Letter to shareholders.pdf
Skonsolidowane wybrane dane finansowe.pdf
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2013.pdf
Consolidated financial statements 2013.pdf
Sprawozdanie zarządu z działalności GK.pdf
Director's Report on the Operations of the Grupa Azoty Group 2013.pdf
Oświadczenia o sprawozdaniu skonsolidowanym i o podmiocie uprawnionym do badania.pdf
Statements of the Management Board - consolidated.pdf
Opinia i raport biegłego reiwdenta - sprawozdanie skonsolidowane.pdf
Statutory report IFRS EU - consolidated 2013.pdf
Raport uzupełniający biegłego rewidenta - sprawozdanie skonsolidowane.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d40qite

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRUPA AZOTY SA | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 33-101 | | Tarnów | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Kwiatkowskiego | | 8 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +48 14 633 07 81 | | +48 14 633 07 18 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | ir.tarnow@grupaazoty.com | | http://tarnow.grupaazoty.com | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 8730006829 | | 850002268 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | KPMG Audyt Sp. z o. o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Paweł Jarczewski Prezes Zarządu
2014-03-21 Andrzej Skolmowski Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Witold Szczypiński Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Marek Kapłucha Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Marian Rybak Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Krzysztof Jałosiński Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Artur Kopeć Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Ewa Gładysz Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Finansów

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d40qite

Podziel się opinią

Share
d40qite
d40qite