Trwa ładowanie...
d1qxfdz
espi

GRUPA DUON S.A. - Raport roczny R 2013

GRUPA DUON S.A. - Raport roczny R 2013

Share
d1qxfdz
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży 936 929 223 222
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 530 -2 925 -365 -699
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 444 -1 038 344 -248
Zysk (strata) netto 1 375 -1 109 328 -265
Zysk na akcję (zł) 0,01 -0,01 0,00 0,00
Rozwodniony zysk na akcję (zł) 0,01 -0,01 0,00 0,00
Rachunek przepływów pieniężnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 294 -94 785 -22
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 316 -254 -790 -61
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -322 -599 -77 -143
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -343 -946 -82 -226
Bilans
Aktywa 189 349 187 970 45 657 45 979
Zobowiązania długoterminowe 2 250 3 070 542 751
Zobowiązania krótkoterminowe 2 032 1 805 490 441
Kapitał własny 185 067 183 095 44 625 44 786
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
list Prezesa 2013.pdf List Prezesa Zarządu Grupy DUON S.A.
Sprawozdanie z działalności Grupa DUON SA 2013.pdf Spawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 r. Oświadczenia dot. rzetelności sprawozdań i podmiotu uprawnionego do badania
Grupa DUON S.A. sprawozdanie finansowe 2013_final.pdf Roczne sprawozdanie finansowe spółki Grupa DUON S.A. sporządzone na dzień 31.12.2013
DGR 2013 BSF MSSF EMITENT OPN PL GTF9.03.2014MB.pdf Opinia niezależnego biegłego rewidenta dotycząca jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Grupa DUON S.A. za 2013 r.
DGR 2013 BSF MSSF EMITENT RAP PL GTF_9 03 2014_MB.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Grupa DUON S.A. za 2013 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1qxfdz

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-12 | | | | | | | |
| | | GRUPA DUON SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRUPA DUON S.A. | | Paliwowy (pal) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 62-081 | | Wysogotowo | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Serdeczna | | 8 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 061 66 41 850 | | 061 66 41 851 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | duon@duon.pl | | www.duon.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 526-285-77-50 | | 140118693 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Grant Thornton Frckowiak sp. z o.o. sp. k. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Mariusz Caliński Prezes Zarządu
2014-03-12 Michał Swół Wiceprezes Zarządu
2014-03-12 Krzysztof Noga Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Tadeusz Pagórski Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1qxfdz

Podziel się opinią

Share
d1qxfdz
d1qxfdz