Trwa ładowanie...
d16c84s

GRUPA DUON S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

GRUPA DUON S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d16c84s
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży 394 324 252 304 93 940 60 288
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 371 8 697 3 662 2 078
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 13 035 5 416 3 105 1 294
Zysk (strata) netto 10 660 6 221 2 540 1 486
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 10 322 6 214 2 459 1 485
Zysk na akcję (zł) 0,10 0,06 0,02 0,01
Rozwodniony zysk na akcję (zł) 0,10 0,06 0,02 0,01
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 27 097 14 706 6 455 3 514
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 142 -6 465 -987 -1 545
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1 143 -11 789 272 -2 817
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 24 099 -3 548 5 741 -848
Skonsolidowany bilans
Aktywa 304 074 270 577 73 320 66 185
Zobowiązania długoterminowe 34 800 35 280 8 391 8 630
Zobowiązania krótkoterminowe 65 502 42 781 15 794 10 465
Kapitał własny 203 773 192 515 49 135 47 090
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 201 009 190 090 48 469 46 497
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
list Prezesa 2013.pdf List Prezesa Zarządu Grupy DUON S.A.
Sprawozdanie z działalności GK DUON 2013.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DUON w 2013 r. Oświadczenia w sprawie rzetelności sporządzonych sprawozdań oraz podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
GK DUON skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2013_final.pdf Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DUON sporządzone na dzień 31.12.2013
Grupa Kapitałowa DUON 2013 BSSF MSSF EMITENT OPN PL GTF_MB.pdf Opinia niezależnego biegłego rewidenta dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DUON za 2013 r.
Grupa Kapitałowa DUON 2013 BSSF MSSF EMITENT RAP PL GTF MK_MB.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej DUON za 2013 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d16c84s

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSFF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRUPA DUON SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRUPA DUON S.A. | | Paliwowy (pal) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 62-081 | | Wysogotowo | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Serdeczna | | 8 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 061 66 41 850 | | 061 66 41 851 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | duon@duon.pl | | www.duon.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-285-77-50 | | 140118693 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Mariusz Caliński Prezes Zarządu
2014-03-12 Michał Swół Wiceprezes Zarządu
2014-03-12 Krzysztof Noga Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Tadeusz Pagórski Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d16c84s

Podziel się opinią

Share
d16c84s
d16c84s