Trwa ładowanie...
d1ftz1z
espi

GRUPA KOLASTYNA S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31.01.2011r. ...

GRUPA KOLASTYNA S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31.01.2011r. (121/2010)
Share
d1ftz1z

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 121 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GRUPA KOLASTYNA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31.01.2011r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego, Zarząd Grupy Kolastyna S.A. w upadłości układowej ("Spółka"), działając na podstawie art.398 i art. 399 par.1, w związku z art.402 (1) i art.402 (2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 31 stycznia 2011 r. (poniedziałek), na godz. 14.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("Zgromadzenie"), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie ul. Prof. Michała Bobrzyńskiego 14, z następującym porządkiem obrad:1. Otwarcie Zgromadzenia2. Wybór Komisji Skrutacyjnej3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej6. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia nowych zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej7. Zamknięcie Zgromadzenia.Zasady udziału w Zgromadzeniu.1. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji (record date), czyli w dniu 15
stycznia 2011 r.2. W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni nie wcześniej niż 30 grudnia 2010 r. i nie później niż 17 stycznia 2011 r. zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw na porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie wcześniej, niż 30 grudnia 2010 r. i nie później, niż 10 stycznia 2011 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej inwestor@miraculum.pl4. Akcjonariuszlub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej (inwestor@miraculum.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.5. Każdy z akcjonariuszy uczestniczący w Zgromadzeniu może w trakcie jego trwania zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.6. Akcjonariusze uczestniczyć mogą w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Regulamin obrad walnego zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.7. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.a) Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w
postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej inwestor@miraculum.pl i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa lub jego treść. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.b) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.c) Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.d) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.e) Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.f) Zasady
wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.8.Projekty uchwał Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki www.relacje.miraculum.pl oraz zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, będzie dostępna na stronie internetowej Spółki www.relacje.miraculum.pl9. Informacje dotyczące Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki www.relacje.miraculum.pl10. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w lokalu siedziby Spółki w Krakowie ul. Prof. Michała Bobrzyńskiego 14, przez trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA KOLASTYNA SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA KOLASTYNA S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-348 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Prof. Michała Bobrzyńskiego 14
(ulica) (numer)
+48 12 376 83 05 +48 12 376 84 03
(telefon) (fax)
inwestor@miraculum.pl www.relacje.miraculum.pl
(e-mail) (www)
726 23 92 016 472905994
(NIP) (REGON)
d1ftz1z

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Monika Nowakowska Prezes Zarządu
2010-12-30 Mariusz A. Roman Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ftz1z

Podziel się opinią

Share
d1ftz1z
d1ftz1z