Trwa ładowanie...
d349jrv

GRUPA LOTOS - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013

GRUPA LOTOS - Skonsolidowany raport półroczny PSr 2013

Share
d349jrv
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2013 półrocze /2012 półrocze / 2013 półrocze /2012
Grupa Kapitałowa LOTOS
1 kolumna (niebadane) 2 kolumna (niebadane/dane przekształcone) 3 kolumna (niebadane) 4 kolumna (niebadane/dane przekształcone)
Przychody ze sprzedaży 13.296.173 16.216.454 3.155.238 3.838.577
Strata operacyjna (126.396) (442.445) (29.994) (104.731)
Strata przed opodatkowaniem (392.627) (550.655) (93.172) (130.345)
Zysk/(Strata) netto (273.413) 68.142 (64.882) 16.130
Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) akcjonariuszom Jednostki Dominującej (273.437) 68.185 (64.888) 16.140
Zysk/(strata) netto przypisany/(a) udziałom niekontrolującym 24 (43) 6 (10)
Całkowite dochody ogółem (495.694) 87.267 (117.630) 20.657
Całkowite dochody ogółem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej (495.723) 87.318 (117.637) 20.669
Całkowite dochody ogółem przypisane udziałom niekontrolującym 29 (51) 7 (12)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 890.177 221.719 211.243 52.483
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (335.553) (288.469) (79.628) (68.283)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (157.347) (219.482) (37.339) (51.953)
Przepływy pieniężne netto razem 397.277 (286.232) 94.276 (67.753)
Podstawowy zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotych/EUR) (2,11) 0,53 (0,50) 0,12 0,12
Rozwodniony zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotych/EUR) (2,11) 0,53 (0,50) 0,12
1 kolumna/stan na 30.06.2013 (niebadane) 2 kolumna/stan na 31.12.2012 (badane) 3 kolumna/stan na 30.06.2013 (niebadane) 4 kolumna/stan na 31.12.2012 (badane)
Aktywa razem 20.249.853 20.056.379 4.677.505 4.905.919
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 8.566.140 9.061.740 1.978.689 2.216.560
Udziały niekontrolujące 360 699 83 171
Kapitał własny razem 8.566.500 9.062.439 1.978.772 2.216.731
Grupa LOTOS S.A.
1 kolumna (niebadane) 2 kolumna (niebadane/dane przekształcone) 3 kolumna (niebadane) 4 kolumna (niebadane/dane przekształcone)
Przychody ze sprzedaży 12.510.404 15.355.456 2.968.772 3.634.772
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) (390.802) 126.991 (92.739) 30.060
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem (292.354) 391.084 (69.377) 92.573
Zysk/(Strata) netto (186.709) 370.904 (44.307) 87.796
Całkowite dochody ogółem (430.961) 405.127 (102.269) 95.897
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 683.376 71.971 162.168 17.036
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2.079) 219.878 (493) 52.047
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (158.957) (209.774) (37.721) (49.655)
Przepływy pieniężne netto razem 522.340 82.075 123.954 19.428
Podstawowy/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotych/EUR) (1,44) 2,86 (0,34) 0,68
Rozwodniony/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotych/EUR) (1,44) 2,86 (0,34) 0,68
1 kolumna/stan na 30.06.2013 (niebadane) 2 kolumna/stan na 31.12.2012 (badane) 3 kolumna/stan na 30.06.2013 (niebadane) 4 kolumna/stan na 31.12.2012 (badane)
Aktywa razem 16.112.794 16.012.117 3.721.887 3.916.667
Kapitał własny 6.621.392 7.052.353 1.529.472 1.725.051
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport półroczny PSr | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za półrocze roku obrotowego | 2013 | obejmujące okres | od 2013-01-01 do 2013-06-30 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-08-13 | | | | | | | |
| | | GRUPA LOTOS SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRUPA LOTOS | | Paliwowy (pal) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 80-718 | | Gdańsk | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Elbląska | | 135 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 058 3087111 | | 058 3018838 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | lotos@grupalotos.pl | | www.lotos.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 5830000960 | | 190541636 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

d349jrv

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport półroczny 2013 - MSSF Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GKGLSA HY 2013.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS za I półrocze 2013
Raport półroczny 2013 - MSSF Sprawozdanie finansowe GLSA HY 2013.pdf Sprawozdanie finansowe Grupy LOTOS S.A. za I półrocze 2013
Raport półroczny 2013 - Sprawozdanie Zarządu z działalności GKGLSA HY 2013.pdf Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej LOTOS za I półrocze 2013
Raport półroczny 2013 - Komentarz Zarządu do wyników za II kwartal 2013.pdf Komentarz Zarządu za II kwartał 2013
Raport półroczny 2013 - Oświadczenie Zarządu dot. wyboru biegłego.pdf Oświadczenie Zarządu o wyborze biegłego
Raport półroczny 2013 - Oświadczenie Zarządu o zgodności.pdf Oświadczenie Zarządu o zgodności
Raport półroczny 2013 - Raport z przeglądu GKGLSA LOTOS HY 2013.PDF Raport z przeglądu Grupy Kapitałowej LOTOS
Raport półroczny 2013 - Raport z przeglądu GLSA HY 2013.PDF Raport z przeglądu Grupy LOTOS S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-13 Paweł Olechnowicz Prezes Zarządu
2013-08-13 Mariusz Machajewski Wiceprezes Zarządu
2013-08-13 Zbigniew Paszkowicz Wiceprezes Zarządu
2013-08-13 Marek Sokołowski Wiceprezes Zarządu
2013-08-13 Maciej Szozda Wiceprezes Zarządu
2013-08-13 Tomasz Południewski Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d349jrv

Podziel się opinią

Share
d349jrv
d349jrv