Trwa ładowanie...
d3ybqsx
espi

HARPER HYGIENICS S.A. - Całkowite koszty emisji akcji serii D (25/2012)

HARPER HYGIENICS S.A. - Całkowite koszty emisji akcji serii D (25/2012)
Share
d3ybqsx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HARPER HYGIENICS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Całkowite koszty emisji akcji serii D | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Harper Hygienics S.A. (dalej Spółka) w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 15/2012 z dnia 7 maja 2012 roku informuje o średnim koszcie przeprowadzenia oferty sprzedaży akcji serii D, przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego sprzedażą. Ostateczny koszt przeprowadzenia oferty sprzedaży 12.500.000 akcji serii D wynosi 781 895,03 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych i trzy grosze): - przygotowanie i przeprowadzenie oferty - 384.300,00 zł - wynagrodzenia subemitentów - 0,00 zł - sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa ? 272.595,03 zł - promocja oferty ? 125.000,00 zł Średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jedną akcję serii D wynosi: 0,06 zł (słownie: sześć groszy). Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: Zgodnie z postanowieniami MSR 1 oraz MSR 32, rozliczenie kosztów emisji Akcji Serii D w księgach odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości
emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Podstawa prawna: § 33 ust. 1 pkt 12 i 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
HARPER HYGIENICS S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-634 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Racławicka 99
(ulica) (numer)
25 759 36 43-47 25 759 36 91
(telefon) (fax)
Harper@cleanic.pl www.cleanic.pl
(e-mail) (www)
521-012-05-98 002203701
(NIP) (REGON)
d3ybqsx

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-13 Robert Neymann Prezes Zarządu
2012-06-13 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy - Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ybqsx

Podziel się opinią

Share
d3ybqsx
d3ybqsx