Trwa ładowanie...
d2tgp7w

HAWE - Realizacja Programu wykupu akcji własnych HAWE S.A. (RB-45/2012) (45/2012)

HAWE - Realizacja Programu wykupu akcji własnych HAWE S.A. (RB-45/2012) (45/2012)

Share
d2tgp7w

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 45 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HAWE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Realizacja Programu wykupu akcji własnych HAWE S.A. (RB-45/2012) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 2 kwietnia 2012 roku) Spółka otrzymała zawiadomienie od spółki zależnej HAWE Telekom Sp. z o.o. (dawne PBT Hawe Sp. z o.o.) z siedzibą w Legnicy (dalej "HAWE Telekom"), iż w dniu 30 marca 2012 roku HAWE Telekom nabyła na własny rachunek, w ramach Programu wykupu akcji własnych HAWE S.A. (dalej "Program"), o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 62/2011 z dnia 29 lipca 2011 roku, raportem bieżącym nr 78/2011 z dnia 21 września 2011 roku, raportem bieżącym nr 08/2012 z dnia 18 stycznia 2012 roku oraz raportem bieżącym nr 42/2012 z dnia 30 marca 2012 roku, 345.800 sztuk akcji własnych HAWE S.A. (dalej: "Akcje"). Akcje zostały nabyte w celu realizacji III Etapu Programu wykupu akcji własnych HAWE S.A. W dniu 30 marca 2012 roku HAWE Telekom nabyła 345.800 sztuk Akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 0,32% udziału w kapitale zakładowym Spółki i dających 0,32% głosów
na Walnym Zgromadzeniu. Średnia jednostkowa cena nabycia Akcji wynosiła 5,78 zł. HAWE Telekom posiada obecnie łącznie 4.028.326 sztuk Akcji, stanowiących 3,76% kapitału zakładowego Spółki i dających 3,76 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 30 marca 2012 roku III Etap Programu może być wykonywany na warunkach przewidzianych w Uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 marca 2012 roku, tj.: 1. Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie w pełni pokryte Akcje Spółki. 2. Nabycie Akcji może nastąpić w szczególności, lecz nie wyłącznie, poprzez: - składanie zleceń maklerskich; - zawieranie transakcji pakietowych; - zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym; - ogłoszenie wezwania. 3. Przedmiotem nabycia mogą być Akcje w liczbie nie większej niż 20 % ogólnej liczby akcji Spółki, co odpowiadać powinno nie więcej niż 20 % kapitału zakładowego Spółki. 4. Nabywanie Akcji może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 30 czerwca 2014 roku lub do czasu wyczerpania się
kwoty określonej w 6. poniżej. 5. Nabywanie Akcji może następować za cenę nie niższą niż 1,00 (słownie: jeden) złoty i nie wyższą niż 15,00 (słownie: piętnaście) złotych za jedną Akcję. 6. Na nabycie Akcji przeznacza się kwotę 140.000.000,00 (słownie: sto czterdzieści milionów) złotych obejmującą oprócz ceny Akcji, także koszty ich nabycia. 7. Nabyte przez Spółkę Akcje mogą zostać przeznaczone do: - finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku; - umorzenia; - innych celów według uznania Zarządu Spółki po uzyskaniu stosowanej zgody Rady Nadzorczej Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2tgp7w

| | | HAWE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HAWE | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-486 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Franciszka Nullo | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 501 55 00 | | 022 501 55 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@hawesa.pl | | www.hawesa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-23-80-580 | | 015197353 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-02 Jerzy Karney Prezes Zarządu
2012-04-02 Krzysztof Rybka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2tgp7w

Podziel się opinią

Share
d2tgp7w
d2tgp7w