Trwa ładowanie...
d4f1ixo

HAWE - Umowa o ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia na rzecz ARP S.A. (RB-8/2015) (8/2015)

HAWE - Umowa o ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia na rzecz ARP S.A. (RB-8/2015) (8/2015)

Share
d4f1ixo

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | HAWE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Umowa o ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia na rzecz ARP S.A. (RB-8/2015) | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ?Spółka?) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 6 lutego2015 roku) Spółka zawarła z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ?ARP?) umowę ustanowienia zastawu rejestrowego na akcjach spółki Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ?Mediatel? i ?Umowa?). Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie Spółki do ustanowienia na rzecz ARP zastawu rejestrowego na 20.000.000 (dwudziestu milionach) sztuk akcji zwykłych, niezdematerializowanych, na okaziciela, serii M wyemitowanych przez Mediatel, o numerach od 000000001 do 20.000.000, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 4.000.000,00 zł (czterech milionów złotych), których właścicielem jest Spółka (dalej: ?Przedmiot Zastawu?). Powyższe akcje stanowią 3,057% kapitału spółki Mediatel i uprawniają do analogicznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Umowa została zawarta przy udziale HAWE Telekom Sp. z o.o. z siedzibą w
Legnicy (dalej: HAWE Telekom?), a jej treść została przyjęta do wiadomości przez Mediatel. Mediatel posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym HAWE Telekom, Spółka posiada 98,3% udziału w kapitale zakładowym Mediatel. Ustanowienie zastawu rejestrowego nastąpi z chwilą dokonania wpisu do rejestru zastawów, o czym Spółka poinformuje raportem bieżącym. Umowa została zawarta celem dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania przez HAWE Telekom zobowiązań wynikających z umowy pożyczki udzielonej HAWE Telekom przez ARP na podstawie umowy z dnia 30 grudnia 2010 roku, o której zawarciu Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 77/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku. Zgodnie z Umową, w okresie jej obowiązywania, Spółka będzie uprawniona do wykonywania prawa głosu oraz innych praw korporacyjnych z akcji, będących Przedmiotem Zastawu. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie ? informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4f1ixo

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HAWE SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HAWE | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-486 | | Warszwa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Franciszka Nullo | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 501 55 00 | | 022 501 55 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@hawesa.pl | | www.hawesa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 527 23 80 580 | | 015197353 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-06 Piotr Kubaszewski Prezes Zarządu
2015-02-06 Dominik Drozdowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4f1ixo

Podziel się opinią

Share
d4f1ixo
d4f1ixo