Trwa ładowanie...
d2nyemc

HAWE - Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach Mediatel S.A. (RB-11/2015) (11/2015)

HAWE - Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach Mediatel S.A. (RB-11/2015) (11/2015)

Share
d2nyemc

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-04 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | HAWE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach Mediatel S.A. (RB-11/2015) | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2015 z dnia 06 lutego 2015 roku, Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ?Spółka?) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu wczorajszym (tj. dnia 03 marca 2015 roku) otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy ? Rejestru Zastawów w sprawie dokonania w dniu 25 lutego 2015 roku wpisu zastawu rejestrowego na 20.000.000 (dwudziestu milionach) sztuk akcji zwykłych, niezdematerializowanych, na okaziciela, serii M wyemitowanych przez Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie, o numerach od 000000001 do 20.000.000, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 4.000.000,00 zł (czterech milionów złotych), których właścicielem jest Spółka (dalej: ?Przedmiot Zastawu?) do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 7.500.000,00 (siedem milionów pięćset tysięcy) złotych. Zastaw został ustanowiony na podstawie zawartej w dniu 06 lutego 2015 roku z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.
z siedzibą w Warszawie (dalej: ?ARP?) umowy ustanowienia zastawu rejestrowego na akcjach spółki Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ?Mediatel? i ?Umowa?). Zastaw rejestrowy ustanowiono na rzecz ARP. Umowa została zawarta w celu zabezpieczenia należytego wykonania przez HAWE Telekom sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy (dalej: ?HAWE Telekom?) zobowiązań wynikających z umowy pożyczki udzielonej HAWE Telekom przez ARP na podstawie umowy z dnia 30 grudnia 2010 roku, o której zawarciu Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 77/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku. Na dzień zawarcia Umowy ARP przysługiwała wobec HAWE Telekom wymagalna wierzytelność z tytułu ww. pożyczki w wysokości 5.000.000,00 złotych, powiększona o należne odsetki. Wartość ewidencyjna aktywów na których ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe na dzień publikacji raportu bieżącego w księgach Spółki wynosi 11.917.536,04 złotych. Akcje Mediatel, będące przedmiotem zastawu stanowią 3,057% kapitału zakładowego spółki Mediatel i uprawniają do
analogicznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Ogólny udział Spółki w kapitale zakładowym Mediatel wynosi 99,67 % (taki sam udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu). Akcje Mediatel traktowane są przez Spółkę jako długoterminowa lokata kapitałowa. Aktywa, na których ustanowiono zastaw rejestrowy, uznano za znaczące z uwagi na fakt, iż wartość zastawu przekracza równowartość 1 mln EUR, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez NBP w dniu powstania obowiązku informacyjnego. Wypełniając przewidziany przepisami prawa obowiązek wskazania charakteru powiązań pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi Spółką lub nadzorującymi Spółkę, a podmiotem na rzecz którego ustanowione zostało zabezpieczenie, wskazuje się, iż według wiedzy Spółki pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi Spółką lub nadzorującymi Spółką, a ARP na rzecz którego ustanowiono zastaw i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; § 5 ust. 1 pkt. 1) oraz § 7 Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nyemc

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HAWE SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HAWE | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-486 | | Warszwa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Franciszka Nullo | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 501 55 00 | | 022 501 55 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@hawesa.pl | | www.hawesa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 527 23 80 580 | | 015197353 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-04 Paweł Sobków Prezes Zarządu
2015-03-04 Paweł Paluchowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nyemc

Podziel się opinią

Share
d2nyemc
d2nyemc