Trwa ładowanie...
d41oakz

HOLLYWOOD - Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 2 lutego 2015 roku i ogłoszenie przerwy w obrada ... - EBI

HOLLYWOOD - Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 2 lutego 2015 roku i ogłoszenie przerwy w obradach (2/2015)

Share
d41oakz

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 2 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-03 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 2 lutego 2015 roku i ogłoszenie przerwy w obradach | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Hollywood S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na NWZ Spółki w dniu 2 lutego 2015 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że NWZ Spółki podjęło uchwałę w sprawie przerwy w obradach do dnia 2 marca 2015 roku do godziny 12.00. Uchwała Nr 1 z dnia 2 lutego 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Adama Andrzeja Konieczkowskiego. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta jednogłośnie. ? Uchwała Nr 2 z dnia 2 lutego 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu w sprawie przyjęcia porządku obrad §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1) otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3) stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał; 4) przyjęcie porządku obrad; 5) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz zmian w Statucie; 6) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 7) podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C i D do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; 8) wolne wnioski; 9) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: ? brało udział 19.050.000 akcji, co stanowi 61,45% kapitału zakładowego Spółki, ? oddano 36.550.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą
oddano 36.550.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała została podjęta. ? Uchwała Nr 3 z dnia 2 lutego 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu postanawia ogłosić przerwę w obradach do dnia 2 marca 2015 roku, do godziny 1200. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: ? brało udział 19.050.000 akcji, co stanowi 61,45% kapitału zakładowego Spółki, ? oddano 36.550.000 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 36.550.000 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. Uchwała została podjęta. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41oakz

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Adam Andrzej Konieczkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41oakz

Podziel się opinią

Share
d41oakz
d41oakz