Trwa ładowanie...
d1w1hbj
espi

HUTMEN - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

HUTMEN - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)
Share
d1w1hbj
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 983 382 866 634 233 488 207 647
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 420 9 758 3 186 2 338
Zysk (strata) brutto -18 700 7 985 -4 440 1 913
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -18 596 7 824 -4 415 1 875
Zysk (strata) roku obrotowego z działalności zaniechanej 1 067 -96 253 -23
Zysk (strata) netto -17 529 7 728 -4 162 1 852
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -20 713 6 651 -4 918 1 594
Całkowity dochód -18 704 6 965 -4 441 1 669
Całkowity dochód przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -21 888 6 149 -5 197 1 473
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 38 930 -10 042 9 243 -2 406
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 490 -5 480 -2 728 -1 313
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -24 710 12 073 -5 867 2 893
Przepływy pieniężne z działalności zaniechanej 524 -1 587 124 -380
Przepływy pieniężne netto, razem 3 254 -5 036 773 -1 207
Aktywa razem 423 766 477 949 102 181 116 909
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 176 562 212 041 42 574 51 867
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 18 176 20 120 4 383 4 921
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 158 386 191 921 38 191 46 945
Kapitał własny przypisany jednostce dominującej 217 147 239 242 52 360 58 520
Kapitał zakładowy 312 027 312 027 75 238 76 324
Liczba akcji (w szt.) 25 596 25 596 25 596 25 596
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,68 0,30 -0,16 0,07
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,68 0,30 -0,16 0,07
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 8,48 9,35 2,05 2,29
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 8,48 9,35 2,05 2,29
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK Hutmen_opinia i raport biegłego.pdf
Oświadczenia Zarządu GK Hutmen SARS2013.pdf
GK Hutmen List do Akcjonariuszy.pdf
GK Hutmen_SARS 2013.pdf
GK Hutmen_Sprawozdanie z dział 2013.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2013
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2014-04-14
HUTMEN SA
(pełna nazwa emitenta)
HUTMEN Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-842 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Łucka 7/9
(ulica) (numer)
071 33-48-300 071 339-03-47
(telefon) (fax)
biuro@hutmen.pl www.hutmen.pl
(e-mail) (www)
8960000196 931023629
(NIP) (REGON)
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
(podmiot uprawniony do badania)
d1w1hbj

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-14 Jan Ziaja Prezes Zarządu
2014-04-14 Kazimierz Śmigielski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1w1hbj

Podziel się opinią

Share
d1w1hbj
d1w1hbj