Trwa ładowanie...
d7kj2qe

HYPERION S.A. - Emisja zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii D. (13/2015)

HYPERION S.A. - Emisja zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii D. (13/2015)

Share
d7kj2qe

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | HYPERION S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Emisja zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii D. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 10 kwietnia 2015 roku zamknął emisję (Emisja) obligacji zwykłych na okaziciela serii D (Obligacje). Działając w trybie art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach, tj. poprzez kierowanie propozycji nabycia Obligacji do oznaczonego adresata, w liczbie nie większej niż 149 adresatów Emitent zaprosił do złożenia zapisów od dnia 23 marca 2015 roku do dnia 2 kwietnia 2015 roku, na nie mniej niż 50 (pięćdziesiąt) i nie więcej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji zwykłych na okaziciela serii D, zabezpieczonych, o wartości nominalnej 1.000 (tysiąc) zł każda. W ramach przeprowadzonej Emisji objętych zostało 8.170 (osiem tysięcy sto siedemdziesiąt) Obligacji o łącznej wartości 8.170.000 (osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) zł. Obligacje zostały objęte przez 31 osób fizycznych oraz 2 osoby prawne. Środki pozyskane z Emisji (zgodnie z jej celem) zostaną w całości przeznaczone na pokrycie kosztów budowy sieci światłowodowej w ramach
projektu ?Małopolska Sieć Szerokopasmowa?, zakładającego wybudowanie oraz wydzierżawienie sieci światłowodowej w Małopolsce o łącznej długości 3 150 km, w tym w szczególności na sfinansowanie usług firm budowlanych. Wyemitowane Obligacje serii D: ? są obligacjami 36-miesięcznymi, ? cena emisyjna jednej obligacji była równa jej wartości nominalnej; ? uprawniają do odsetek w wysokości 8,5% w skali roku. Oferującym oraz wyłącznym koordynatorem oferty Obligacji był Dom Inwestycyjny Investors S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 1 (wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 277384). Docelowo zabezpieczeniem Emisji Obligacji będzie zastaw rejestrowy na infrastrukturze światłowodowej służącej do przesyłu danych należącej do Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej sp. z o.o. (realizującej przedmiotowy projekt) ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% wartości Emisji. Do czasu ustanowienia docelowego zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego obligacje
będą zabezpieczone poprzez: (i) poręczenie majątkowe udzielone przez Prezesa Zarządu Spółki Piotra Majchrzaka wraz z oświadczeniem złożonym przez pana Piotra Majchrzaka w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego z tytułu poręczenia oraz (ii) poręczenie udzielone przez spółkę zależną Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o. (?MSS?), w której Emitent posiada 12.385 (dwanaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każdy, stanowiących 100% kapitału zakładowego i głosów na Zgromadzeniu Wspólników MSS, wraz z oświadczeniem złożonym przez MSS w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego z tytułu poręczenia. Ponadto przez cały okres trwania emisji obligacje będą zabezpieczone poprzez oświadczenie złożone przez Emitenta w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania
cywilnego. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły 68 751 tys. zł w ujęciu jednostkowym i 85 682 tys. zł w ujęciu skonsolidowanym. Emitent rozważy wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu (?ASO CATALYST?) organizowanego w ramach system Catalyst przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub przez BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie. Jednocześnie Emitent nadmienia, że w grudniu 2014 roku zamknął z powodzeniem emisję 10.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii B zabezpieczonych o wartości nominalnej 1.000,- zł każda, a w marcu 2015 roku emisję 5.270 obligacji zwykłych na okaziciela serii C zabezpieczonych o wartości nominalnej 1.000,- zł każda, z których środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów budowy sieci światłowodowej w ramach projektu ?Małopolska Sieć Szerokopasmowa?. Podstawa prawna: § 5.1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d7kj2qe

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Hyperion Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HYPERION S.A. | | Telekomunikacja (tel) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-535 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Plac Trzech Krzyży | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032 7350389 | | 032 6099217 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@hyperion.pl | | www.hyperion.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8133088162 | | 690694666 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-13 Piotr Majchrzak Prezes Zarządu
2015-04-13 Marian Halicki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d7kj2qe

Podziel się opinią

Share
d7kj2qe
d7kj2qe