Trwa ładowanie...
d452r5v
d452r5v
espi

HYPERION S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010

HYPERION S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2010
Share
d452r5v
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów 44 915 40 226 11 217 9 267
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 804 -27 1 200 -6
Zysk (strata) brutto 19 142 -1 461 4 780 -337
Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej 18 346 -2 411 4 582 -555
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 349 1 457 1 586 336
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -83 767 -3 304 -20 919 -761
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 80 274 -2 295 20 047 -529
Przepływy pieniężne netto, razem 2 856 -4 142 713 -954
Aktywa razem 261 912 83 272 66 134 20 270
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 156 373 32 324 39 485 7 868
Zobowiązania długoterminowe 103 254 8 162 26 072 1 987
Zobowiązania krótkoterminowe 35 390 21 192 8 936 5 158
Kapitał własny 105 539 50 948 26 649 12 402
Kapitał zakładowy 12 307 12 307 3 108 2 996
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 70 845 49 813 17 889 12 125
Liczba akcji (w szt.) 12 307 000 12 307 000 12 307 000 12 307 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 1,49 -0,20 0,37 -0,05
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 5,76 4,05 1,45 0,99
Wybrane dane finansowe z jednostkowego sprawozdania finansowego spółki HYPERION S.A.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów 15 798 10 421 3 945 2 401
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 036 -5 436 508 -1 252
Zysk (strata) brutto 3 042 -2 549 760 -587
Zysk (strata) netto 3 042 -2 032 760 -468
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 220 18 305 4
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -83 975 15 -20 971 3
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 82 802 -2 421 20 678 -558
Przepływy pieniężne netto, razem 47 -2 388 12 -550
Aktywa razem 166 173 67 799 41 960 16 503
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 117 650 22 318 29 707 5 433
Zobowiązania długoterminowe 102 894 8 027 25 981 1 954
Zobowiązania krótkoterminowe 14 118 13 653 3 565 3 323
Kapitał własny 48 523 45 481 12 252 11 071
Kapitał zakładowy 12 307 12 307 3 108 2 996
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 48 523 45 481 12 252 11 071
Liczba akcji (w szt.) 12 307 000 12 307 000 12 307 000 12 307 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,25 -0,17 0,06 -0,04
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,94 3,70 1,00 0,90

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Skonsolidowany raport kwartalny GK Hyperion za IV kw. 2010.pdf Skonsolidowany raport kwartalny GK HYPERION za IV kwartał 2010 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2010
kwartał / rok
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2010 obejmujący okres od 2010-10-01 do 2010-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2011-02-28
Hyperion Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
HYPERION S.A. Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
40-486 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kolista 25
(ulica) (numer)
032 7350389 032 6099217
(telefon) (fax)
sekretariat@hyperion.pl www.hyperion.pl
(e-mail) (www)
8133088162 690694666
(NIP) (REGON)
d452r5v

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-28 Marek Południkiewicz Prezes Zarządu
2011-02-28 Robert Świątek Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d452r5v

Podziel się opinią

Share
d452r5v
d452r5v