Trwa ładowanie...
d3za16u
espi

IAI S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IAI S.A. (1/2013)

IAI S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IAI S.A. (1/2013)
Share
d3za16u

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IAI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IAI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Regulamin rynku pozagie?dowego | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Spółka") informuje, że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał - poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki na dzień 26 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w kancelarii notarialnej pani Bożeny Wójciak, przy ul. Bolesława Krzywoustego 69/10 w Szczecinie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie WZ, 2. Wybór Przewodniczącego WZ, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad WZ, 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej bądź podjęcie uchwały o rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2012, 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2012, 8. Rozpatrzenie i
zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 9. Powzięcie uchwały o podziale zysku za 2012 rok, 10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku, 11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku, 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji 13. Zamknięcie obrad. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarte zostały w treści załączników do niniejszej informacji. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | ogłoszenie-o-WZA-2013.pdf | Ogłoszenie WZA IAI 26 czerwca 2013 r. | | | | | | | | | |
| | Projekty-uchwal-WZ-IAI-2013.pdf | Projekty uchwał na WZA IAI 26 czerwca 2013 r. | | | | | | | | | |
| | formularze-pozwalajace-na-wykonywanie-prawa-glosu-przez-pelnomocnika.pdf | Formularze głosowania na WZA IAI 26 czerwca 2013 r. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IAI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IAI S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
70-101 Szczecin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Madalińskiego 8
(ulica) (numer)
91 443 66 00 91 443 66 01
(telefon) (fax)
smulinski@iai-sa.com ww.iai-sa.com
(e-mail) (www)
8522470967 320147706
(NIP) (REGON)
d3za16u

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-05-31 Paweł Fornalski Prezes Zarządu
2013-05-31 Sebastian Muliński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3za16u

Podziel się opinią

Share
d3za16u
d3za16u