Trwa ładowanie...
d1a7elz
espi

IDEA TFI SA - wypłata dywidendy (30/2012)

IDEA TFI SA - wypłata dywidendy (30/2012)
Share
d1a7elz
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2012
Data sporządzenia: 2012-04-10
Skrócona nazwa emitenta
IDEA TFI SA
Temat
wypłata dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Stosownie do treści § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259 z poź. zm.) Zarząd IDEA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej "IDEA TFI S.A.") informuje, że zgodnie z uchwałą w sprawie podziału zysku z roku obrotowego 2011 r. podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEA TFI SA, Akcjonariuszom IDEA TFI SA wypłacona zostanie dywidenda w wysokości 0,43 zł (słownie: czterdzieści trzy grosze) na jedną akcję. Na dywidendę przeznacza się kwotę 6.807.330,00 zł (słownie: sześć milionów osiemset siedem tysięcy trzysta trzydzieści złotych). Liczba akcji objętych dywidendą ? 15.831.000 akcji. Dzień dywidendy ustalono na 20 kwietnia 2012 roku, termin wypłaty dywidendy na dzień 4 maja 2012 roku.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IDEA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(pełna nazwa emitenta)
IDEA TFI SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
11-120 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
ZŁOTA 59
(ulica) (numer)
0 22 489-94-30 0 22 489-94-25
(telefon) (fax)
info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl
(e-mail) (www)
634-236-39-73 276718120
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-10 Piotr Kukowski Prezes Zarządu
2012-04-10 Tomasz Bogutyn Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1a7elz

Podziel się opinią

Share
d1a7elz
d1a7elz