Trwa ładowanie...
d16yb0m
d16yb0m
espi

IDM SA - Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego W ...

IDM SA - Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej (9/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d16yb0m

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IDM SA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w upadłości układowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd IDM S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie (dalej: IDMSA lub Emitent) stosownie do art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa o ofercie) działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) niniejszym informuje, iż w dniu 2 lutego 2015 r. otrzymał od Pana Grzegorza Leszczyńskiego ? akcjonariusza IDMSA, żądanie w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych w przedmiocie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDMSA sprawy, której przedmiot stanowi: 1) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDMSA z 21 października 2014 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany statutu Spółki. w załączeniu do niniejszego raportu IDMSA przesyła: Załącznik nr 1 - nowy porządek obrad, Załącznik nr 2 - treść zgłoszonego projektu uchwały. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący92015_ Zmieniony porządek obrad NZW Załącznik nr 1.pdf | Załącznik nr 1zmieniony porządek obrad | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Raport bieżący92015_Projekt uchwały_Załącznik nr 2.pdf | Załącznik nr 2_projekt uchwały | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IDM SA
(pełna nazwa emitenta)
IDM SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-027 KRAKÓW
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mikołajska 26 lok 5
(ulica) (numer)
012 397 06 00 012 397 06 01
(telefon) (fax)
biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
(e-mail) (www)
6762070700 351528670
(NIP) (REGON)
d16yb0m

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-04 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
2015-02-04 Tomasz Piasecki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16yb0m

Podziel się opinią

Share
d16yb0m
d16yb0m