Trwa ładowanie...
d3iuaxi
d3iuaxi
espi

IGROUP - Transakcje dot. akcji w kapitale zakładowym Internet Group S.A. zawarte przez podmiot ko...

IGROUP - Transakcje dot. akcji w kapitale zakładowym Internet Group S.A. zawarte przez podmiot kontrolowany przez osobę nadzorującą. (75/2012)
Share
d3iuaxi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 75 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IGROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje dot. akcji w kapitale zakładowym Internet Group S.A. zawarte przez podmiot kontrolowany przez osobę nadzorującą. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Internet Group S.A. (dalej: Spółka), zgodnie z normą art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, niniejszym informuje, iż, zgodnie z zawiadomieniem doręczonym Spółce w dniu 29 sierpnia 2012 r., Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: IDM), tj. podmiot, którego Wiceprezesem Zarządu jest Pan Rafał Abratański, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: 1) nabył w dniu 20 sierpnia 2012 r. 6.077 (słownie: sześć tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcje zwykłe na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki w średniej cenie ważonej 0,2700 zł za jedną akcję, 2) zbył w dniu 20 sierpnia 2012 r. 33.518 (słownie: trzydzieści trzy tysiące pięćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki w średniej cenie ważonej 0,2700 zł za jedną akcję, 3) nabył w dniu 21 sierpnia 2012 r. 18.894 (słownie: osiemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na
okaziciela w kapitale zakładowym Spółki w średniej cenie ważonej 0,2704 zł za jedną akcję, 4) nabył w dniu 22 sierpnia 2012 r. 28.063 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sześćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki w średniej cenie ważonej 0,2700 zł za jedną akcję, 5) zbył w dniu 22 sierpnia 2012 r. 43.219 (słownie: czterdzieści trzy tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki w średniej cenie ważonej 0,2700 zł za jedną akcję, 6) nabył w dniu 23 sierpnia 2012 r. 15.441 (słownie: piętnaście tysięcy czterysta czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki w średniej cenie ważonej 0,2793 zł za jedną akcję, 7) zbył w dniu 23 sierpnia 2012 r. 30 (słownie: trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki w średniej cenie ważonej 0,2800 zł za jedną akcję, 8) nabył w dniu 24 sierpnia 2012 r. 12.858 (słownie: dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela w
kapitale zakładowym Spółki w średniej cenie ważonej 0,2700 zł za jedną akcję, 9) zbył w dniu 24 sierpnia 2012 r. 27.963 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki w średniej cenie ważonej 0,2700 zł za jedną akcję. Powyższe transakcje zawarte zostały przez IDM w ramach pełnienia funkcji animatora Spółki. Przedmiotowe zawiadomienie nie zawiera informacji o liczbie akcji w kapitale zakładowym Spółki, które były w posiadaniu IDM przed dokonaniem transakcji, o których mowa wyżej, dlatego też Spółka nie jest w stanie podać informacji o liczbie akcji w kapitale zakładowym Spółki, które są w posiadaniu IDM po dokonaniu transakcji, o których mowa wyżej. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTERNET GROUP SA
(pełna nazwa emitenta)
IGROUP Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-124 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rondo ONZ 1
(ulica) (numer)
(022) 25 74 290 (0 22) 25 74 401
(telefon) (fax)
info@igroup.pl www.igroup.pl
(e-mail) (www)
796-006-96-26 670821904
(NIP) (REGON)
d3iuaxi

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-29 Bartłomiej Gola Prezes Zarządu
2012-08-29 Mariusz Sperczyński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3iuaxi

Podziel się opinią

Share
d3iuaxi
d3iuaxi