Trwa ładowanie...
d1542mb

IMPEL - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

IMPEL - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

Share
d1542mb

| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | | w tys. | EUR | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | | |
| | Dane finansowe dotyczące skróconego kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impel za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2012 roku | | | | | |
| | Przychody łącznie | 1 452 581 | 1 278 330 | 348 040 | 308 768 | |
| | Przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów | 1 417 408 | 1 240 413 | 339 613 | 299 609 | |
| | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 45 005 | 53 949 | 10 783 | 13 031 | |
| | Zysk (strata) brutto | 32 886 | 49 204 | 7 880 | 11 885 | |
| | Zysk (strata) netto akcjonariuszy podmiotu dominującego | 27 855 | 58 976 | 6 674 | 14 245 | |
| | Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych | -39 | 951 | -9 | 230 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 41 400 | 25 232 | 9 919 | 6 095 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -63 217 | -30 161 | -15 147 | -7 285 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 23 641 | -17 195 | 5 664 | -4 153 | |
| | Przepływy pieniężne netto razem | 1 824 | -22 124 | 437 | -5 344 | |
| | Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 2,26 | 4,85 | 0,54 | 1,17 | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 1,50 | 1,50 | 0,36 | 0,36 | |
| | | Stan na: | Stan na: | Stan na: | Stan na: | |
| | | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | |
| | Aktywa razem | 722 028 | 660 035 | 176 613 | 149 437 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 90 946 | 47 121 | 22 246 | 10 669 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 348 370 | 273 199 | 85 214 | 61 855 | |
| | Kapitał własny jednostki dominującej | 272 035 | 333 178 | 66 542 | 75 434 | |
| | Kapitały przypadające udziałowcom niesprawującym kontroli | 10 677 | 6 537 | 2 612 | 1 480 | |
| | Liczba akcji | 12 865 177 | 12 151 462 | 12 865 177 | 12 151 462 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 21,15 | 27,42 | 5,17 | 6,21 | |
| | Dane finansowe dotyczące skróconego kwartalnego jednostkowego sprawozdania finansowego Impel S.A. za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2012 roku | | | | | |
| | Przychody łącznie | 45 490 | 37 304 | 10 899 | 9 010 | |
| | Przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów | 43 589 | 36 261 | 10 444 | 8 758 | |
| | Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 27 998 | 20 139 | 6 708 | 4 864 | |
| | Zysk (strata) brutto | 33 625 | 30 061 | 8 057 | 7 261 | |
| | Zysk (strata) netto | 33 119 | 29 471 | 7 935 | 7 118 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -25 325 | -7 463 | -6 068 | -1 803 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 11 097 | 35 729 | 2 659 | 8 630 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 16 578 | -27 453 | 3 972 | -6 631 | |
| | Przepływy pieniężne netto razem | 2 350 | 813 | 563 | 196 | |
| | Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 2,69 | 2,43 | 0,64 | 0,59 | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 1,50 | 1,50 | 0,36 | 0,36 | |
| | | Stan na: | Stan na: | Stan na: | Stan na: | |
| | | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | |
| | Aktywa razem | 214 447 | 260 823 | 52 455 | 59 052 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 6 281 | 5 876 | 1 536 | 1 330 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 49 199 | 28 666 | 12 034 | 6 490 | |
| | Kapitał własny | 158 967 | 226 281 | 38 884 | 51 232 | |
| | Liczba akcji | 12 865 177 | 12 151 462 | 12 865 177 | 12 151 462 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 12,36 | 18,62 | 3,02 | 4,22 | |
| | I. Wartość zysku (straty) na jedną akcję zwykłą została obliczona poprzez podzielenie wyniku netto za dany okres sprawozdawczy przez średnioważoną liczbę akcji zwykłych.II. Wartość księgowa na 1 akcję zwykłą (w zł) została obliczona poprzez podzielenie kapitału własnego na dany dzień bilansowy przez liczbę akcji uprawnioną do dywidendy w danym okresie sprawozdawczym.III. Powyższe wybrane dane finansowe przeliczono na EURO według następujących zasad:- poszczególne pozycje skonsolidowanych i jednostkowych aktywów i pasywów oraz odpowiednich skonsolidowanych i jednostkowych danych porównywalnych według średnich kursów ogłoszonych na dzień 31 grudnia 2012 roku i na dzień 31 grudnia 2011 roku przez Narodowy Bank Polski,-poszczególne pozycje skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowanego i jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych oraz odpowiednich skonsolidowanych i jednostkowych danych porównywalnych według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów
ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu obrachunkowego kończącego się 31 grudnia 2012 roku i 31 grudnia 2011 roku. | | | | | |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
QSr4_2012.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał roku obrotowego 2012

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1542mb

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Rachunkowości | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Rachunkowości | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | EUR | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-02-28 | | | | | | | |
| | | IMPEL SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | IMPEL | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 53-111 | | Wrocław | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Ślężna | | 118 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 071 7809403 | | 071 78 09 679 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | cok@impel.pl | | www.impel.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 899-01-06-769 | | 006318849 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Grzegorz Dzik Prezes Zarządu
2013-02-28 Józef Biegaj Członek Zarządu
2013-02-28 Wojciech Rembikowski Członek Zarządu
2013-02-28 Danuta Czajka Członek Zarządu
2013-02-28 Dariusz Komorowski Dyrektor Centrum Księgowego
2013-02-28 Beata Wójcik Główny Księgowy Impel S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1542mb

Podziel się opinią

Share
d1542mb
d1542mb