Trwa ładowanie...
d1px5ds

IMPERA - Raport roczny R 2014

IMPERA - Raport roczny R 2014

Share
d1px5ds
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody z inwestycji 2 515 7 226 600 1 716
Wynik z inwestycji netto (19 068) (9 800) (4 552) (2 327)
Zyski (straty) z inwestycji (525) (14 522) (125) (3 449)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (19 593) (24 322) (4 677) (5 776)
Zysk (strata) brutto (19 593) (24 322) (4 677) (5 776)
Zysk (strata) netto (19 629) (24 322) (4 686) (5 776)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (582) 7 600 (139) 1 805
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 104 9 976 1 218 369
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 597) (17 471) (859) (4 149)
Przepływy pieniężne netto, razem 925 105 221 25
wg stanu na: 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Aktywa razem 25 385 48 857 5 956 11 781
Zobowiązania i Rezerwy, razem 713 4 631 167 1 117
Zobowiązania długoterminowe - - - -
Zobowiązania krótkoterminowe 560 4 274 131 1 031
Kapitał własny (aktywa netto) 24 672 44 214 5 788 10 661
Kapitał zakładowy 5 640 5 640 1 323 1 360
Liczba akcji */ 9 400 000 9 400 122 9 400 000 9 400 122
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) */ 2,62 4,70 0,62 1,13
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) -2,09 -2,59 -0,50 -0,61
*/ Liczba akcji oraz wartość aktywów netto przypadająca jednostce dominującej na jedną akcję na dzień 31.12.2013 roku prezentowana jest w celu zachowania porównywalności z danymi na 31.12.2014 roku, z uwzględnieniem dokonanego w pierwszym kwartale 2014 roku scalenia akcji Emitenta.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
2014ImperaCapitalSAF-R.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014
2014SprawozdanieZarzaduImperaCapitalz_dzialalnosci.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2014
2014ListPrezesaZarzadudoAkcjonariuszyImperaCapital_podpisany.pdf List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
2014zatwierdzenieSAF R.pdf Zatwierdzenie sprawozdania za rok 2014
2014ImperaCapitalopiniaraportjednostkowe.pdf Opinia i raport biegłego rewidenta

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1px5ds

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IMPERA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IMPERA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-675 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wołoska | | 22a | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 378 55 50 | | 22 378 55 51 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@imperasa.pl | | www.imperasa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-10-29-979 | | 010965971 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | ECA Seredyński i Wspólnicy Sp. z o.o. sp.k. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Łukasz Kręski Prezes Zarządu
2015-03-20 Adam Wojacki Członek Zarządu
2015-03-20 Andrzej Ziemiński Członek Zarządu
2015-03-20 Cezary Gregorczuk Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Piotr Bolmiński Forum Rachunkowości Sp. z o.o.
2015-03-20 Dorota Kawka Forum Rachunkowości Sp. z o.o.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1px5ds

Podziel się opinią

Share
d1px5ds
d1px5ds