Trwa ładowanie...
dagwbe4

IMPERA - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

IMPERA - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
dagwbe4
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 781 2 103 898 504
Zysk (strata) brutto z podstawowej działalności -6 580 -11 513 -1 563 -2 759
Zysk (strata) netto z podstawowej działalności -12 230 -21 494 -2 904 -5 150
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -9 908 -38 270 -2 353 -9 170
Zysk (strata) brutto -10 462 -45 162 -2 484 -10 821
Zysk (strata) netto -10 462 -45 220 -2 484 -10 835
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana) -9 930 -3 520 -2 358 -843
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (działalność kontynuowana) 12 869 10 461 3 056 2 506
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (działalność kontynuowana) -2 874 -14 151 -682 -3 391
Przepływy pieniężne netto razem (działalność kontynuowana) 65 -7 210 15 -1 728
wg stanu na: 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 49 316 91 922 11 891 22 485
Zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 387 30 238 1 058 7 396
Rezerwy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 357 527 86 129
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 44 560 59 001 10 745 14 432
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 44 560 60 216 10 745 14 729
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 640 5 140 1 360 1 257
Kapitał akcjonariuszy nie sprawujących kontroli (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 -1 215 0 -297
Liczba akcji (w szt.) 56 400 731 51 400 731 56 400 731 51 400 731
Wartość aktywów netto przypadającą jednostce dominującej na jedną akcję (w zł / EUR) 0,79 1,17 0,19 0,29
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
2013GKImperaCapital_SSF.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2013
2013SprawozdanieZarzaduImperaCapitalzdzialalnosciGK.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2013
2013ListPrezesaZarzadudoAkcjonariuszyImperaCapital_podpisane.pdf List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
2013ZatwierdzenieSAF RSr_podpisane.pdf Zatwierdzenie sprawozdania skonsolidowanego za rok 2013
2013ImperaCapitalopiniaraportskonsolidowane.pdf Opinia i raport biegłego rewidenta

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dagwbe4

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | IMPERA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | IMPERA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-120 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Złota | | 59 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 22 378 55 50 | | 22 378 55 51 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | biuro@imperasa.pl | | www.imperasa.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 526-10-29-979 | | 010965971 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | ECA Seredyński i Wspólnicy sp. k. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Łukasz Kręski Prezes Zarządu
2014-03-21 Cezary Gregorczuk Członek Zarządu
2014-03-21 Adam Wojacki Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Piotr Bolmiński Forum Rachunkowości Sp. z o.o.
2014-03-21 Dorota Kawka Forum Rachunkowości Sp. z o.o.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dagwbe4

Podziel się opinią

Share
dagwbe4
dagwbe4