Trwa ładowanie...
d2jljvp

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. - Zmiana udziału akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w Ind...

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. - Zmiana udziału akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A. (21/2011)

Share
d2jljvp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana udziału akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Zarząd Index Copernicus International S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 25 listopada 2011 roku, do Emitenta wpłynęło zawiadomienie od Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ? przekazane na podstawie art. 69 Ustawy w związku ze zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów w Index Copernicus International S.A., o następującej treści: "Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 87 ust. 5 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku - O ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna (dalej DM IDMSA) zawiadamia, iż w wyniku wniesienia w dniu 17 listopada 2011r. udziałów w spółce e-Fund Sp. z o.o. z siedziba we Wrocławiu do Idea Y FIZ Aktywów
Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, zmniejszył swój pośredni udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w spółce Index Copernicus International S.A. ( dalej: ICI SA). Przed zmniejszeniem stanu posiadania DM IDMSA posiadał bezpośrednio oraz pośrednio poprzez spółkę zależną e-Fund Sp. z o.o. z siedziba we Wrocławiu, łącznie 431 707 361 sztuk akcji spółki ICI SA co stanowiło 35,95% ogólnej liczby głosów, które uprawniały do wykonywania 431 707 361 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ICI SA co stanowiło 35,95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ICI SA Aktualnie DM IDMSA w wyniku utraty statusu podmiotu dominującego wobec spółki e-Fund Sp. z o.o., posiada bezpośrednio 196 688 361 sztuk akcji spółki ICI SA co stanowi 16,38% ogólnej liczby akcji w spółce, które uprawniają do wykonywania 196 688 361 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ICI SA co wynosi 16,38% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ICI SA. Jednocześnie DM IDMSA informuje, iż inne podmioty zależne
od DM IDMSA nie posiadają akcji spółki ICI SA oraz brak jest osób o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jljvp

| | | INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-305 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 146 bud. C | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 347 50 80 | | 22 347 50 86 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ofice@indexcopernicus.com | | www.indexcopernicus.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-10-39-676 | | 011274140 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-25 Mirosław Rek Prezes Zarządu Mirosław Rek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jljvp

Podziel się opinią

Share
d2jljvp
d2jljvp