Trwa ładowanie...
d15i17x

IndygoTech Minerals S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

IndygoTech Minerals S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

Share
d15i17x
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Koszt własny sprzedaży 497 1 408 119 334
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 556 -2 974 371 -706
Zysk (strata) brutto -27 859 1 369 -6 650 325
Zysk (strata) netto jednostki dominującej -13 083 4 508 -3 123 1 071
Liczba udziałów/akcji w sztukach 44 310 803 44 310 803 44 310 803 44 310 803
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,30 0,10 -0,07 0,02
Aktywa trwałe 82 512 58 014 19 359 13 989
Aktywa obrotowe 73 988 6 530 17 359 1 575
Kapitał własny 119 489 47 306 28 034 11 407
Zobowiązania długoterminowe 21 178 8 822 4 969 2 127
Zobowiązania krótkoterminowe 15 833 8 009 3 715 1 931
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 2,70 1,07 0,63 0,26
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 723 66 853 1 577 15 876
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -38 988 -65 155 -9 147 -15 473
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 38 212 -1 713 8 965 -407
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 10 534 2 515 13 474 3 200
Zobowiązania krótkoterminowe 9 213 2 162 2 114 510
kurs EUR/PLN 2014 2013 dla danych bilansowych 4,2623 4,1472 dla danych rachunku zysków i strat 4,1893 4,2110 Do przeliczenia danych bilansowych użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy.Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunków przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średniąarytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnch miesięcy danegookresu.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 795 741 906 176
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 186 999 -18 455 -4 383
Zysk (strata) brutto -37 354 -8 917 45 725 10 859
Zysk (strata) netto -29 521 -7 047 35 912 8 528
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -38 353 -8 998 68 664 16 557
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 38 301 8 986 -65 353 -15 758
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 25 6 -3 286 -792
Przepływy pieniężne netto, razem -28 -6 25 6
Aktywa, razem 62 375 14 634 96 632 23 300
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14 838 3 481 19 573 4 720
Zobowiązania długoterminowe 444 104 4 774 1 151
Kapitał własny 47 538 11 153 77 059 18 581
Kapitał zakładowy 2 216 520 2 216 534
Liczba akcji (w szt.) 44 310 803 44 310 803 44 310 803 44 310 803
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,67 -0,16 0,00 0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,67 -0,16 0,00 0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,07 0,25 1,74 0,42
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,07 0,25 1,45 0,35
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
IDG_4Q2014.pdf Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d15i17x

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | od 2014-10-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | Ustawy o rachunkowości (Dz.U.09.152.1223) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-02 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IndygoTech Minerals SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IndygoTech Minerals S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-549 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Piękna | | 11 lok 17 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 629 12 47 | | +48 22 201 21 31 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | office@lindygotechminerals.com | | www.indygotechminerals.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 928-000-79-23 | | 970455962 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Dariusz Janus Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d15i17x

Podziel się opinią

Share
d15i17x
d15i17x