Trwa ładowanie...
d48jzdp
d48jzdp
espi

IndygoTech Minerals S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

IndygoTech Minerals S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d48jzdp
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Koszt własny sprzedaży 497 1 408 119 334
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 556 -2 974 371 -706
Zysk (strata) brutto -27 859 1 369 -6 650 325
Zysk (strata) netto jednostki dominującej -13 083 4 508 -3 123 1 071
Liczba udziałów/akcji w sztukach 44 310 803 44 310 803 44 310 803 44 310 803
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -0,30 0,10 -0,07 0,02
Aktywa trwałe 82 512 58 014 19 359 13 989
Aktywa obrotowe 73 988 6 530 17 359 1 575
Kapitał własny 119 489 47 306 28 034 11 407
Zobowiązania długoterminowe 21 178 8 822 4 969 2 127
Zobowiązania krótkoterminowe 15 833 8 009 3 715 1 931
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 2,70 1,07 0,63 0,26
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 723 66 853 1 577 15 876
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -38 988 -65 155 -9 147 -15 473
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 38 212 -1 713 8 965 -407
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 10 534 2 515 13 474 3 200
Zobowiązania krótkoterminowe 9 213 2 162 2 114 510
kurs EUR/PLN 2014 2013 dla danych bilansowych 4,2623 4,1472 dla danych rachunku zysków i strat 4,1893 4,2110 Do przeliczenia danych bilansowych użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy.Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunków przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średniąarytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnch miesięcy danegookresu.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 795 741 906 176
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 186 999 -18 455 -4 383
Zysk (strata) brutto -37 354 -8 917 45 725 10 859
Zysk (strata) netto -29 521 -7 047 35 912 8 528
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -38 353 -8 998 68 664 16 557
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 38 301 8 986 -65 353 -15 758
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 25 6 -3 286 -792
Przepływy pieniężne netto, razem -28 -6 25 6
Aktywa, razem 62 375 14 634 96 632 23 300
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14 838 3 481 19 573 4 720
Zobowiązania długoterminowe 444 104 4 774 1 151
Kapitał własny 47 538 11 153 77 059 18 581
Kapitał zakładowy 2 216 520 2 216 534
Liczba akcji (w szt.) 44 310 803 44 310 803 44 310 803 44 310 803
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,67 -0,16 0,00 0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,67 -0,16 0,00 0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,07 0,25 1,74 0,42
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,07 0,25 1,45 0,35
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
IDG_4Q2014.pdf Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-10-01 do 2014-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Ustawy o rachunkowości (Dz.U.09.152.1223)
w walucie
data przekazania: 2015-03-02
IndygoTech Minerals SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IndygoTech Minerals S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-549 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Piękna 11 lok 17
(ulica) (numer)
+48 22 629 12 47 +48 22 201 21 31
(telefon) (fax)
office@lindygotechminerals.com www.indygotechminerals.com
(e-mail) (www)
928-000-79-23 970455962
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Dariusz Janus Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d48jzdp

Podziel się opinią

Share
d48jzdp
d48jzdp