Trwa ładowanie...
d2ikwhu

INDYKPOL SA - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczby głosów w Spółce ...

INDYKPOL SA - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczby głosów w Spółce (31/2015)

Share
d2ikwhu

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-01 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INDYKPOL SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczby głosów w Spółce | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie (dalej: "Spółka") na podstawie art. 70. ustawy z dnia 29.07.2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t.) niniejszym informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2015 roku otrzymał zawiadomienie od Nationale-Niderlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. (wcześniejsza nazwa ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.) z siedzibą w Warszawie, działającego w imieniu Funduszy: Nationale-Niderlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (wcześniejsza nazwa ING Otwarty Fundusz Emerytalny) (dalej OFE)
oraz Dobrowolny Fundusz Emerytalny (wcześniejsza nazwa ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny) (dalej DFE), że w wyniku transakcji nabycia akcji Indykpol S.A. zawartych na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 25 sierpnia 2015 roku, Fundusze stały się posiadaczami akcji Indykpol S.A. dających prawo do ponad 5% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Przed nabyciem OFE i
DFE posiadały 197.324 akcje Spółki, co stanowiło 6,32% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do 197.324 głosów z tych akcji tj. 2,95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Na moment przekazania zawiadomienia na rachunkach OFE i DFE znajduje się 399.824 akcji Spółki co stanowi 12,80% w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 399.824 głosów z tych akcji tj. 5,97% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | The Indykpol Management Board in its seat in Olsztyn (“Company”) informs on the basis of art. 70 of act dated 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies, that it received on August 31, 2015 information from Nationale-Niderlanden General Pension Society S.A. (earlier name ING General Pension Society S.A.) with its seat in Warsaw, acting in the name of Founds: Nationale-Niderlanden Open-End Pension Fund (earlier name ING Open-End Pension Fund) (further on OFE) and Nationale-Niderlanden Voluntary Pension Fund (earlier name ING Voluntary Pension Fund) („Founds”) (further on DFE), that as results of buying transaction of Indykpol’s shares on WSE in Warsaw, settled on August 25,2015, Founds have Indykpol’s shares which entitling to more than 5% of votes at the General Meeting of Indykpol’s Shareholders. Before the buying day OFE and DFE had 197.324 shares of Indykpol SA, which constitute 6,32% of the Company’s share
capital and entitling to 197.324 votes from these shares, ie.2,95% of the total number of votes at the General Meeting of Indykpol’s Shareholders. At the moment of sending this report on accounts of OFE and DFE is 399.824 shares of the Company, which represents 12,80% of the share capital and entitling to 399.824 votes from these shares, ie 5,97% the total number of votes at the General Meeting of the Issuer. | | |
| | | | |

d2ikwhu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INDYKPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INDYKPOL SA | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 10-370 | | Olsztyn | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Jesienna | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 089 5262222 | | 089 5262223 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@indykpol.pl | | www.indykpol.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 739-020-20-56 | | 510523536 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-01 Waldemar Połucha Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ikwhu

Podziel się opinią

Share
d2ikwhu
d2ikwhu