Trwa ładowanie...
d1xg09l
gpw

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek

Share
d1xg09l

.

RONSON
Według informacji Gazety Parkiet Ronson znalazł w 2010 r. nabywców na 269 lokali wobec 263 sztuk rok wcześniej. Biorąc jednak pod uwagę wyniki finansowe spółki, 2010 rok może okazać się najlepszy w historii. W ciągu dziewięciu miesięcy 2010 r. deweloper zaksięgował 172,9 mln zł przychodów, o 43 mln zł więcej niż w całym, najlepszym do tej pory, roku 2007. W roku 2011 przychody nie przekroczą 80 mln zł w skali całego roku, a zysk będzie jednocyfrowy. Członek zarządu Pan Tomasz Łapiński szacuje, że lepiej od rezultatów finansowych wyglądać mają wyniki sprzedaży. Dzięki uruchomieniu nowych inwestycji spółka ma szansę zamknąć rok z ponad 500 sprzedanymi mieszkaniami, a w ciągu roku, dwóch osiągnąć poziom 0,8–1 tys. mieszkań. W ofercie dewelopera znajduje się około 400 mieszkań. W całym roku spółka zamierza uruchomić 10 nowych projektów, w ramach których powstać ma około 1,2 tys. lokali. Ronson chce dalej rozwijać się w Warszawie i Poznaniu, wejdzie również na rynki Szczecina i Wrocławia.

COMPLEX
18.01 Zarząd COMPLEX S.A. poinformował, iż w dniu 18 stycznia 2011 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Michała Nowackiego, Prezesa Zarządu Spółki o nabyciu w dniach od 05.01.2011 r. do 18.01.2011 r. łącznie 15.270 sztuk akcji zwykłych na okaziciela COMPLEX S.A. po średniej cenie 2,35 zł za jedną akcję tj.

d1xg09l

ABM SOLID
18.01 Zarząd ABM SOLID S.A. poinformował, że w dniu 17 stycznia 2011 r. złożył oświadczenie o odstąpieniu od znaczącej umowy podpisanej w dniu 19 kwietnia 2010 r. z Zakładami Drobiarskimi "DROB-BOGS" Jacek Bogusławski z siedzibą w Kaleniu z przyczyn leżących po stronie Inwestora. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy ograniczone jest do części umowy do niewykonanego do dnia odstąpienia przez spółkę świadczenia w postaci niezrealizowanych zakresów robót budowlanych i wszelkich zobowiązań umownych związanych z tymi zakresami. Przedmiotem umowy była budowa zakładu uboju i rozbioru drobiu z mroźnią składową, produkcją mączki i tłuszczów technicznych z częścią socjalno-biurowo- handlową wraz z infrastrukturą techniczną. Przyczyną wypowiedzenia przez ABM SOLID S.A. umowy była zwłoka Inwestora w wypełnianiu swoich obowiązków w procesie inwestycyjnym, (w szczególności: opóźnienia w przekazywaniu dokumentacji projektowej, brak zamiennej dokumentacji projektowej, odmowa przystąpienia do uzgodnień w przedmiocie robót
dodatkowych wynikających z wprowadzonych przez Inwestora zmian, brak wymaganej warunkami umowy i przepisami prawa współpracy) co w praktyce uniemożliwiało ABM SOLID S.A. realizację przedmiotu Umowy zgodnie z prawem budowlanym oraz zgodnie z treścią zobowiązań umownych Spółki.
W ocenie Zarządu wypowiedzenie wskazanej wyżej umowy nie wywoła dla Emitenta negatywnych skutków finansowych. Zarząd przewiduje możliwość powstania ewentualnego sporu sądowego dotyczącego rozliczenia robót w toku o szacunkowej wartości ok. 500.000,00 złotych netto. Zgodnie z zapisami umowy ABM SOLID S.A. wezwał Zakłady Drobiarskie "DROB-BOGS" Jacek Bogusławski do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia to jest 2 270 000 zł netto.

d1xg09l

Podziel się opinią

Share
d1xg09l
d1xg09l