Trwa ładowanie...
d2e2qjw

Informacje ze spółek

POL-AQUA Spółka 15.10 przekazała raport dot.
Share
d2e2qjw

POL-AQUA

Spółka 15.10 przekazała raport dot. otrzymania pisma od Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, w którym poinformowano iż postępowanie prowadzone w trybie przetargu ograniczonego na "Budowę Trasy Siekierkowskiej – skrzyżowanie drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską" zostało rozstrzygnięte i zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez konsorcjum w składzie: Warbud S.A. (lider konsorcjum), Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "POL-AQUA" S.A. (partner), EUROVIA POLSKA S.A. (partner), EUROVIA Verkehrsbau UNION GmbH (partner). Złożona przez Konsorcjum oferta za wykonanie ww. prac przewidywała wynagrodzenie w wysokości 124.737.111,30 zł brutto. Porozumienie realizacyjne zawarte pomiędzy P.R.I. "POL-AQUA" S.A. a Warbud S.A. przewiduje, że wartość robót P.R.I. "POL-AQUA" S.A. wyniesie 86.609.245 zł.
Informacja pozytywna. Wartość części przetargu przypadającego na grupę Pol-aqua stanowi blisko 12,4 proc. przychodów ze sprzedaży grupy za 2007r. Warto również zauważyć, że konsorcjum, jeszcze nie otrzymało podpisanej umowy z Zarządem Dróg Miejskich w Warszawie. Ponadto w przekazanym raporcie brak jest informacji o terminie wykonania prac, co w znacznym stopniu ogranicza możliwość szacowania wpływu wykonania prac dot. budowy Trasy Siekierkowskiej na wynik finansowy spółki. Raport może wpłynąć na nieznacznie lepsze od rynku zachowanie kursu akcji spółki.

PETROLINVEST
Spółka 15.10 br. poinformowała, iż osoba pełniącą funkcję członka rady nadzorczej Petrolinvestu w dniu 9 października 2008 roku dokonała poza rynkiem regulowanym transakcji zbycia 100 000 akcji zwykłych na okaziciela PETROLINVEST S.A., po cenie jednostkowej 135,00 złotych. Jednocześnie spółka została poinformowana, że nabywcą akcji był znaczący akcjonariusz spółki - NIHONSWI AG z siedzibą w Hergiswil w Szwajcarii.
Osobą zbywającą akcje był najprawdopodobniej Ryszard Krauze – przewodniczący RN spółki. Z raportu za II kwartał br. wynika, iż tylko przewodniczący RN dysponował pakietem ponad 100 000 akcji. Cena transakcji była wyższa o blisko 17 proc. od kursu zamknięcia z dnia dokonania transakcji. Biorąc pod uwagę, że spółka Nihonswi AG jest postrzegana jako podmiot zależny od przewodniczącego RN Petrolinvestu, można oczekiwać ograniczonego wpływu informacji na notowania akcji spółki.

d2e2qjw

ERBUD
Zarząd spółki15.10.br. poinformował o zawarciu przez spółkę zależną umowy na wykonanie robót budowlanych. Wartość kontraktu określono na 4,32 mln euro netto, zaś termin zakończenia prac na 17.07.2009 r.
Informacja o podpisaniu nowej umowy przez podmiot zależny jest pozytywną informacją, jednakże ze względu na niewielką kwotę kontraktu, stanowiącą jedynie 2,3% zeszłorocznych przychodów ze sprzedaży netto, przekazana wiadomość nie wpłynie na kształtowanie się kursu. Relatywnie większe znaczenie na wycenę będzie miała sytuacja na światowych rynkach finansowych.

DECORA
Członek zarządu, Artur Hibner, w udzielonym wywiadzie 15.10.br. poinformował o możliwym wzroście przychodów w porównaniu do roku ubiegłego o 25%, zaś zysk netto powinien kształtować się na podobnym poziomie.
Zakładany wzrost przychodów o 25% jest pozytywną wiadomością zwłaszcza, iż od sierpnia br. spółka uruchomiła mieszalnię podstawowego surowca używanego do produkcji listew przypodłogowych, co w dłuższym okresie powinno, poprzez zmniejszenie kosztów działalności o 3,5-4 mln zł, przełożyć się na wzrost rentowności Decory. Obecna produkcja w 100% pokrywa zapotrzebowanie na mieszanki. Na wycenę spółki w najbliższym okresie pozytywnie wpływa osłabienie się polskiej waluty, gdyż 70% produkcji jest eksportowana. Należy jednakże mieć na uwadze stosunkowo niska płynność, przy średnim 6-miesięcznym wolumenie obrotu na poziomie 3 935 informacje dotyczące spółki mogą nie znaleźć odzwierciedlenia w cenie akcji.

REDAN
Spółka podała wyniki sprzedażowe za wrzesień. Przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej we wrześniu wyniosły 24,8 mln zł, narastająco od stycznia grupa osiągnęła 207,9 mln zł przychodów ze sprzedaży.
Przychody ze sprzedaży we wrześniu wyniosły prawie 25 mln zł i zwiększyły się o 1/10 r/r. Narastająco od początku roku, pozycja ta kształtuje się jeszcze lepiej, gdyż za 9 miesięcy br. grupa zrealizowała sprzedaż w wysokości 207,9 mln zł, co stanowi 13 proc. wzrostu w relacji r/r. Grupa poprawiła marżę brutto ze sprzedaży, czego wynikiem jest zwiększenie o 21 proc. zysku brutto we wrześniu w relacji r/r. Największy udział w zrealizowanej sprzedaży za wrzesień miały marki Textilmarket oraz TopSecret. Informacja podana przez spółkę jest korzystna i powinna przyczynić się do mocniejszego od rynku zachowania kursu akcji, tym bardziej, że kurs akcji w niewielkim stopniu skorelowany jest z rynkiem.

KALENDARIUM

Dane makro
14:30 USA - inflacja bazowa (CPI core) za wrzesień (poprzednio: 0,2% konsensus: 0,2% m/m)
14:30 USA - inflacja (CPI) za wrzesień (poprzednio: -0,1%, konsensus: 0,1% m/m)
15:00 USA - napływ kapitału do Stanów Zjednoczonych za sierpień,
15:15 USA - produkcja przemysłowa za wrzesień (poprzednio -1,1%, konsensus -0,8%)
15:15 USA - wykorzystanie mocy produkcyjnych za wrzesień (poprzednio 78,7%, konsensus: 78,0%)
16:00 USA - nastroje Banku Rezerwy Federalnej w Filadelfii za październik (poprzednio: 3,8 pkt., konsensus: -5,0 pkt.)

d2e2qjw

Wydarzenia w spółkach
Eurofaktor - NZWA w sprawie uchylenia uchwały o udzieleniu członkowi zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004 oraz w sprawie podjęcia uchwały o pociągnięciu do odpowiedzialności Pana Bogdana Fiszera za szkody wyrządzone spółce przy sprawowaniu zarządu;
NFI Midas - NWZA w sprawie pokrycia straty netto funduszu za 2007 r., oraz podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia funduszu;
Virtual Vision - pierwszy dzień zapisów w ramach wykonywania prawa poboru akcji serii D

BM Banku BPH

d2e2qjw

Podziel się opinią

Share
d2e2qjw
d2e2qjw