Trwa ładowanie...
d1ehpnm
sesja

Informacje ze spółek

TPSA Spółka w III kwartale br.

Share
d1ehpnm

TPSA

Spółka w III kwartale br. uzyskała 4 539 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, zysk z działalności operacyjnej wyniósł 915 mln zł, natomiast zysk netto miał wartość 630 mln zł.
Wyniki finansowe grupy za III kwartał br., na poziomie przychodów ze sprzedaży i EBIT, są nieznacznie gorsze od konsensusu, ale zysk netto grupy jest minimalnie lepszy od oczekiwań rynku. Przychody ze sprzedaży grupy są niższe o 2,3 proc. r/r, zysk z działalności operacyjnej (EBIT) spadł o 5,0 proc. r/r a zysk netto jest niższy o 2,2 proc. r/r. Zauważalnie słabszy wynik na poziomie EBIT jest efektem relatywnie wolniejszego spadku kosztów pośrednich w porównaniu do dynamiki przychodów ze sprzedaży. Należy jednak zwrócić uwagę, że w stosunku do III Q ub. r. spółka zwiększyła zyski z tytułu sprzedaży aktywów z 6 mln zł do 41 mln zł. Ponadto niższa efektywna stopa podatkowa implikowała wykazanie nieznacznie lepszego od konsensusu zysku netto. Po przekazaniu raportu za III kwartał br. można oczekiwać, że reakcja inwestorów będzie zbliżona do zachowania rynku.

OPONEO.PL
Zarząd 28.10.br. poinformował o otrzymaniu zawiadomienia od AIG OFE o zakupie akcji spółki w związku, z czym AIG OFE zwiększył zaangażowanie w WZA emitenta z 4,91% do 7,15% ogólnej liczby głosów.
Decyzja o zwiększeniu zaangażowania została prawdopodobnie podjęta w wyniku relatywnie dobrych wyników spółki za 3 kwartał br. oraz znacznego spadku kursu akcji emitenta. Należy mieć na uwadze, iż OFE inwestują długoterminowo, dlatego też zakup został dokonany pomimo negatywnych informacji z rynku motoryzacyjnego w Stanach Zjednoczonych oraz Europie Zachodniej. Przekazana informacja może pozytywnie wpłynąć na notowania spółki.

MONDI ŚWIECIE Zarząd spółki 28.10.br. poinformował o podpisaniu aneksu do umowy o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym z limitem kredytowym w wysokości 98,4 mln zł przedłużając okres spłaty kredytu do dnia 30 października 2009 roku.
Udzielenie prolongaty kredytu obrotowego do 30.10.2009, w nawiązaniu do sytuacji w sektorze bankowym oraz zaostrzania kryteriów badania zdolności kredytowej przedsiębiorstw, jest pozytywną informacją. Kształtowanie się kursu można będzie bliżej określić po przekazaniu przez emitenta raportu okresowego za 3 kwartał br. W pierwszych 6 miesiącach br. przychody netto ze sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego były niższe o 5,9%, zysk z działalności operacyjnej zmniejszył się o 45,95%, zaś zysk netto spadł o 40%. Na wyniki finansowe emitenta w 4 kwartale pozytywnie będzie wpływało osłabienie złotówki, gdyż około 75% transakcji sprzedaży wyrażona jest w walutach obcych. Przekazane informacje mogą korzystnie wpłynąć na wycenę spółki.

d1ehpnm

GETIN
Spółka poinformowała o skonsolidowanych wynikach za III kwartał. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 189,2 mln zł, grupa wypracowała 65,2 mln zł wyniku z tytułu opłat i prowizji. W trzecim kwartale skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej wyniósł 223,7 mln zł, a zysk netto 180,3 mln zł.
W trzecim kwartale grupa wypracowała 189,2 mln zł wyniku z tytułu odsetek, co stanowi 43 proc. wzrost r/r. Wynik z tytułu opłat i prowizji zmniejszył się o ponad 18 proc. do poziomu 65,2 mln zł. Znacząco uległ poprawie wynik z tytułu pozycji wymiany (wzrost o 115,5 proc. do 111 mln zł). Ogólne koszty administracyjne wzrosły o prawie 43 proc, mniej niż proporcjonalnie do wzrostu wyniku na działalności operacyjnej, który w III kwartale wyniósł 223,7 mln zł (+46,8 proc.). Na poziomie zysku netto wypracowano 180,3 mln zł, co stanowi wzrost o 46 proc. Zaprezentowane wyniki za trzeci kwartał są dobre, co powinno przełożyć się na mocniejsze od rynku zachowanie kursu akcji.

KALENDARIUM

Dane makro
13:30 USA - dynamika zamówień na dobra trwałe za wrzesień (poprzednio: -4,5%, oczekiwania: -0,5%.)
15:35 USA - zapasy paliw w USA za ostatni tydzień (poprzednio: 3.182 tys.)
19:15 Fed - decyzja w sprawie poziomu stóp procentowych (obecna wartość: 1,50%, oczekiwania: 1,00%)

Wydarzenia w spółkach
LPP - wprowadzenie do obrotu giełdowego 56.700 akcji serii E, 1.320 akcji serii F, 2.567 akcji serii I
Karen Notebook - NWZA w sprawie zmian w Statucie spółki
TPSA - publikacja skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał

Biuro Maklerskie Banku BPH

d1ehpnm

Podziel się opinią

Share
d1ehpnm
d1ehpnm