Trwa ładowanie...
d14zasp

Informacje ze spółek i kalendarium

Informacje ze spółek i kalendarium

Share
d14zasp

KGHM
Spółka opublikowała prognozy na 2012 r. Prognoza wyników oparta na założeniach przyjętego budżetu zakłada osiągnięcie w 2012 roku przychodów ze sprzedaży w wysokości 19 418 mln zł oraz zysku netto w kwocie 3 804 mln zł.
Szczegółowe założenia prognozy:

- Produkcja miedzi elektrolitycznej 562,0 tys. t (w tym ze wsadów obcych 147,3 tys. t)
- Produkcja srebra 1 098 t
- Średnioroczne notowania miedzi 8 000 USD/t
- Średnioroczne notowania srebra 30,00 USD/troz
- Kurs walutowy USD/PLN 3,09 USD/PLN
- Całkowity jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej z wsadów własnych 15 729 zł/t
- Nakłady inwestycyjne rzeczowe 2 100 mln zł
- Nakłady inwestycyjne kapitałowe 10 671 mln zł

Na istotne zmniejszenie wyniku netto w stosunku do 2011 roku wpływają przede wszystkim: ujęcie w wyniku 2011 roku sprzedaży aktywów telekomunikacyjnych, zmiana wyceny różnic kursowych, skutki wprowadzenia podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz pogorszenie warunków makroekonomicznych. Wysoki poziom wartości inwestycji kapitałowych wynika ze zrealizowanej w I kwartale 2012 r. transakcji nabycia spółki Quadra FNX Mining Ltd.
Zakładany znaczący wzrost kosztu produkcji miedzi elektrolitycznej ze wsadów własnych w odniesieniu do 2011 r. wynika przede wszystkim z:

- uwzględnienia podatku od wydobycia niektórych kopalin, począwszy od maja br.,
- zmniejszenia wolumenu produkcji miedzi elektrolitycznej ze wsadów własnych w związku z wykorzystaniem zapasów w 2011 roku (poziom produkcji miedzi w koncentracie utrzymuje się w spółce na stałym poziomie),
- niekorzystnej wyceny szlamów anodowych z tytułu niższej planowanej ceny srebra i złota.

d14zasp

PBG
Jak poinformowała Kinga Banaszak-Filipiak, szefowa komunikacji PBG, Galeria Kujawska, spółka z grupy PBG, podpisała przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości (biurowiec Skalar w Poznaniu) za 122 mln zł (wartość księgowa 115 mln zł) i otrzymała zaliczkę. Finalizacja umowy spodziewana jest w najbliższych miesiącach. PBG podpisało też umowę z doradcą Knight Frank w procesie sprzedaży biurowca w Poznaniu i otrzymało informację kupujących o zainteresowaniu. Sprzedaż nieruchomości to jedno z działań zmierzających do oddłużenia grupy PBG. Wcześniej spółka informowała, że pracuje nad sprzedażą aktywów non-core, z których może pozyskać około 500-600 mln zł./PAP/

BENEFIT
Rada Nadzorcza spółki pozytywnie zaopiniowała przedstawione przez Zarząd następujące zasady wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy spółki z zysku za 2011 rok:

1) Kwota zysku przeznaczona na wypłatę dywidendy 12.024.210 zł; dywidenda na akcję 5 zł; dzień dywidendy to 20.06.2012 r.; dzień wypłaty dywidendy 24.08.2012 r.

Wskazane powyżej zasady wypłaty dywidendy z części zysku za rok 2011 zostaną przedstawione przez zarząd jako rekomendacja dla WZA.
BM BPH Proponowana dywidenda w kwocie 5 zł/akcję oznacza stopę dywidendy na poziomie 3,1%.

d14zasp

WADEX
Zarząd spółki w raporcie bieżącym opublikowanym dnia 02.03.2012 r., dokonał korekty prognozy wyniku finansowego w stosunku do prognozy zaprezentowanej w raporcie bieżącym opublikowanym dnia 22.11.2011 r., przyjmując nową prognozę finansową dla spółki na rok 2011:

- przychody ze sprzedaży: 21.614 tys. zł
- zysk operacyjny: 2.642 tys. zł
- zysk brutto: 2.821 tys. zł
- zysk netto: 2.361 tys. zł.

Po zakończeniu badania sprawozdania finansowego za rok 2011 przez biegłych rewidentów wynik finansowy uzyskany w 2011 r. kształtuje się następująco:

- przychody ze sprzedaży: 21.614 tys. zł
- zysk operacyjny: 2.364 tys. zł
- zysk brutto: 2.525 tys. zł
- zysk netto: 2.151 tys. zł.

d14zasp

Obniżenie prognozy na rok 2011 w obszarze zysku operacyjnego oraz zysku brutto i netto było spowodowane wprowadzoną korektą w obszarze utworzonych rezerw, jak też aktualizacją podatku odroczonego. W obszarze przychodów ze sprzedaży nie wprowadzono zmian.

KRAKCHEMIA
Spółka poinformowała, że w dniu 27.03.2012 r. została podpisana trójstronna umowa dystrybucyjna pomiędzy Krakchemia S.A., Basell Sales & Marketing Company B.V. (BSM) z siedzibą w Rotterdamie w Holandii oraz Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS) z siedzibą w Płocku. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. Przedmiotem umowy jest kontynuacja współpracy prowadzonej na podstawie umowy zawartej przez strony w dniu 20 stycznia 2010 roku. Współpraca ta obejmuje promocje i dystrybucję zdefiniowanych w umowie produktów poliolefinowych (granulatów tworzyw sztucznych). Umowa została zawarta na czas oznaczony do 31.12.2013 r. i przewiduje 6 miesięczny okres wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że nie może zostać wypowiedziana wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od jej zawarcia.

KALENDARIUM Z DNIA 2012-03-28

Dane makro

10:30 Wielka Brytania - Produkt krajowy brutto za IV kw. 2011 r. (poprzednio: -0,2% k/k i 0,7% r/r, konsensus: 0,5% k/k i 0,4% r/r);
14:30 Stany Zjednoczone - Zamówienia na dobra trwałego użytku bez środków transportu za luty (poprzednio: -3% m/m, konsensus: 1,6% m/m);
14:30 Stany Zjednoczone - Zamówienia na dobra trwałego użytku za luty (poprzednio: -3,7% m/m, konsensus: 3% m/m);
16:30 Stany Zjednoczone - Zmiana zapasów paliw wg DE za tydzień.

Wydarzenia w spółkach

Synthos - Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

d14zasp

Podziel się opinią

Share
d14zasp
d14zasp