Trwa ładowanie...
dcthnze
dcthnze
espi

INFOSCOPE S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadz...

INFOSCOPE S.A. - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta (5/2013)
Share
dcthnze

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INFOSCOPE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd InfoScope Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 24 lipca 2013 r. otrzymał od Pana Henryka Brunengrabera, na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie"), zawiadomienie o zmianie dotychczasowego udziału akcji - będących własnością Pana Henryka Brunengrabera - w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Pan Henryk Brunengraber wskazuje, że w wyniku zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C zmniejszeniu uległ jego udział w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed zaistnieniem powyższego zdarzenia stan posiadania Pana Henryka Brunengrabera kształtował się następująco: 1. posiadana liczba akcji spółki InfoScope S.A. wynosiła 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 2.
posiadany procentowy udział akcji spółki InfoScope S.A. wynosił 15,00%, 3. posiadana liczba głosów na walnym zgromadzeniu spółki InfoScope S.A. wynosiła 300.000 głosów, 4. posiadany procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu spółki InfoScope S.A. wynosił 15,00%. Obecnie stan posiadania Pana Henryka Brunengrabera kształtuje się następująco: 1. aktualnie posiadana liczba akcji spółki InfoScope S.A. wynosi 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 2. aktualnie posiadany procentowy udział akcji spółki InfoScope S.A. wynosi 13,50%, 3. aktualnie posiadana liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy InfoScope S.A. wynosi 300.000 głosów, 4. aktualnie posiadany procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy InfoScope S.A. wynosi 13,50%. Jednocześnie Pan Henryk Brunengraber informuje, iż inne podmioty od niego zależne nie posiadają akcji InfoScope S.A. oraz że nie zawierał żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu w Spółce.
| | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFOSCOPE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INFOSCOPE S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-172 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Trzy Lipy 3
(ulica) (numer)
+48 58 773 79 35 +48 58 739 66 76
(telefon) (fax)
biuro@infoscope.pl www.infoscope.pl
(e-mail) (www)
604-011-17-72 220755449
(NIP) (REGON)
dcthnze

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-24 Marcin Giedroyć Prezes Zarządu
2013-07-24 Sławomir Lewandowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dcthnze

Podziel się opinią

Share
dcthnze
dcthnze