Trwa ładowanie...
d36d9ov
d36d9ov
espi

INFOVIDE-MATRIX S.A. - podpisanie umowy zastawu rejestrowego i zastawu zwykłego na akcjach spółki ...

INFOVIDE-MATRIX S.A. - podpisanie umowy zastawu rejestrowego i zastawu zwykłego na akcjach spółki zależnej (13/2014)
Share
d36d9ov

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INFOVIDE-MATRIX S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | podpisanie umowy zastawu rejestrowego i zastawu zwykłego na akcjach spółki zależnej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2014 z dnia 8 października 2014 r. , Zarząd Spółki Infovide-Matrix S.A. (dalej: ?Emitent?) informuje o podpisaniu w dniu 08 października 2014 r. umowy zastawu rejestrowego (dalej: ?Zastaw rejestrowy?) oraz zastawu zwykłego (dalej: ?Zastaw?) na 100% akcji Spółki zależnej CTPartners S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu. Emitent posiada 6162 akcji Spółki CTPartners S.A. o wartości nominalnej 100 zł każda i łącznej wartości nominalnej 616.200,00 zł, dających 100% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 6162 głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższe umowy Zastawu oraz Zastawu Rejestrowego zostały podpisane celem zabezpieczenia zobowiązania zapłaty przez Emitenta na rzecz ENEA kwoty 1.200.000,00 zł (słownie: milion dwieście tysięcy złotych). Umowa zastawu rejestrowego oraz umowa zastawu zwykłego zostały zawarte w następstwie podpisania w dniu 8 października 2014 r. pozasądowej Ugody pomiędzy Emitentem a Enea S.A. Ograniczonym
prawem rzeczowym zostało objętych 6162 akcji Spółki CTPartners S.A. o wartości nominalnej 100 zł każda i łącznej wartości nominalnej 616.200,00 zł, dających 100% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 6162 głosów na walnym zgromadzeniu,. Między Emitentem jako zastawcą oraz jego osobami zarządzającymi i nadzorującymi, a Enea S.A. jako zastawnikiem nie zachodzą żadne powiązania. Po otrzymaniu postanowienia Sądu Rejestrowego o dokonaniu wpisu Zastawu rejestrowego do Rejestru Zastawów Emitent poinformuje w oddzielnym raporcie bieżącym. Kryterium będące podstawą przekazania raportu jest ustanowienie zastawu na 100% aktywów o znacznej wartości. Podstawa szczegółowa: RMF GPW § 5ust. 1. pkt 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Infovide-Matrix Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
INFOVIDE-MATRIX S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-460 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gottlieba Daimlera 2
(ulica) (numer)
022 440 25 00 022 440 25 01
(telefon) (fax)
infovidematrix@ivmx.pl www.infovidematrix.pl
(e-mail) (www)
5260011003 012075230
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-08 Jarosław Plisz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36d9ov

Podziel się opinią

Share
d36d9ov
d36d9ov