Trwa ładowanie...
d390w11
d390w11
espi

INGBSK - Nadanie ratingu przez agencję Fitch Ratings Ltd. (19/2011)

INGBSK - Nadanie ratingu przez agencję Fitch Ratings Ltd. (19/2011)
Share
d390w11

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INGBSK | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nadanie ratingu przez agencję Fitch Ratings Ltd. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że w dniu 20 lipca 2011 r. agencja ratingowa Fitch Ratings Ltd.("Fitch") nadała ING Bankowi Śląskiemu S.A. Viability rating (VR) na poziomie bbb+. W komunikacie prasowym opublikowanym przez agencję podano, że Viability rating ocenia te same podstawowe ryzyka co dotychczasowy Individual rating (rating indywidualny), jednakże charakteryzuje się znacznie szerszą, 19-stopniową skalą ocen analogiczną do skali stosowanej przy długoterminowej ocenie podmiotu (Long-term IDR), z tą różnicą, że z zastosowaniem małych liter (aaa, bbb, ccc itp.). Skala ratingu indywidualnego obejmowała 9 stopni (A, A/B, C itp.). Viability rating przedstawia ocenę wewnętrznej, niezależnej od czynników zewnętrznych wiarygodności kredytowej danej instytucji finansowej. Docelowo Viability rating całkowicie zastąpi dotychczasowy rating indywidualny z tym, że w okresie przejściowym, tj. do końca 2011 r., Fitch będzie publikować równolegle oba ratingi. Ponadto Fitch podkreśliła, że podstawowym
ratingiem oceniającym zdolność kredytową instytucji finansowych jest rating podmiotu (Long-term IDR), który determinowany jest przez Viability rating oraz Support rating (rating wsparcia). Wprowadzenie Viability rating nie zmienia metodologii Fitch dotyczącej oceny wiarygodności kredytowej podmiotów, jednak pozwala na większe zróżnicowanie ocen stabilności finansowej podmiotów oraz zwiększenie transparentności czynników wpływających na długoterminowy rating podmiotu IDR. Obszerne wyjaśnienia dotyczące wprowadzenia Viability rating znajdują się w specjalnym raporcie opublikowanym przez Fitch Viability Ratings: An Introductory Primer dostępnym na stronie internetowej agencji (www.fitchratings.com). W przypadku ING Banku Śląskiego S.A. ocena bbb+ oznacza najwyższą możliwą ocenę dostępną dla instytucji z ratingiem indywidualnym na poziomie C. Ratingi z przedziału bbb oznaczają dobrą, fundamentalną wiarygodność kredytową Banku. Podstawowe wskaźniki Banku są adekwatne, co oznacza, że ryzyko konieczności
skorzystania z dodatkowego wsparcia w celu uniknięcia niewypłacalności jest małe; zdolność tę mogłyby nieco osłabić wyjątkowo niekorzystne warunki biznesowe lub ekonomiczne. Wprowadzenie Viability rating nie miało wpływu na pozostałe ratingi ING Banku Śląskiego S.A. Pełna ocena ratingowa Banku nadana przez agencję Fitch prezentuje się następująco: - rating podmiotu (Long?term IDR): "A" - perspektywa ratingu podmiotu: "stabilna" - rating krótkoterminowy (Short-term IDR): "F1" - viability rating : bbb+ - rating indywidualny: "C" - rating wsparcia: "1" Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 26) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | 2011-07-21 Report no. 19/2011: Rating assignment by Fitch Ratings Ltd. The Management Board of ING Bank Śląski S.A. hereby inform you that on 20 July 2011 the rating agency Fitch Ratings Ltd (“Fitch”) has assigned “bbb+” Viability rating (VR) to ING Bank Śląski S.A. In the press release published by the agency it was stated that the Viability rating reflects the same core risks as the legacy Individual Rating, but it is characterised by far wider 19-point scale the same as the scale used to assess the Long-term IDR, although using the lower case (aaa, bbb, ccc etc). The scale of Individual Rating comprised 9 points (A, A/B, C etc.). Viability rating presents the assessment of intrinsic, independent from external factors, creditworthiness of a given financial institution. Viability rating is expected to supersede the existing Individual Rating; however, in the transition period – i.e. by the end of 2011, Fitch will be publishing two ratings. Moreover, Fitch highlighted that the Long-Term Issuer Default
Rating (Long-term IDR), driven by Viability rating and Support rating, will remain the primary rating assessing the creditworthiness of financial institutions. Introduction of Viability rating does not change the Fitch methodology as to entities’ creditworthiness rating; however, it provides for enhanced diversification of entities’ financial stability ratings, and allows increasing the transparency of factors affecting the long-term IDR. Detailed information as to introduction of Viability rating may be found in the special report published by Fitch Viability Ratings: An Introductory Primer on the agency’s website (www.fitchratings.com). In the case of ING Bank Śląski S.A. the rating bbb+ stands for the highest possible rating available for those institutions which were assigned “C” Individual Rating. Ratings from the bbb range denote good, fundamental creditworthiness of the Bank. The Bank’s fundamentals are adequate, which means that there is a low risk of need to rely on extraordinary support to avoid
insolvency; this capacity might be however impaired by significantly adverse business or economic conditions. The introduction of Viability rating did not affect the remaining ratings of ING Bank Śląski S.A. The full rating assigned to the Bank by the Fitch agency is as follows:- Long–term IDR: ”A” - entity’s rating overlook ”stable” - Short-term IDR: ”F1” - viability rating : bbb+ - individual rating “C” - support rating “1” Legal basis: §5 section 1 item 26) of the Ordinance of the Minister of Finance of 19.02.2009 on current and periodical information provided by securities issuers and conditions for recognising as equivalent the information required by the law of a non-Member State (Journal of Laws No. 33, item 259, as amended). | |

d390w11

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ING BANK ŚLĄSKI SA
(pełna nazwa emitenta)
INGBSK Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-086 KATOWICE
(kod pocztowy) (miejscowość)
SOKOLSKA 34
(ulica) (numer)
032 3578592 032 3577092
(telefon) (fax)
marzena.radys@ingbank.pl www.ing.pl
(e-mail) (www)
6340135475 271514909
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-21 Justyna Kesler Wiceprezes Zarządu Banku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d390w11

Podziel się opinią

Share
d390w11
d390w11