Trwa ładowanie...
dki4r2m
espi

INGBSK - Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. (25/2010)

INGBSK - Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. (25/2010)

Share
dki4r2m

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INGBSK | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zwołane na dzień 23 grudnia 2010 r.Uchwała Nr 1Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 23 grudnia 2010w sprawie: zmian statutu ING Banku Śląskiego S.A.Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r.?Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna uchwala następujące zmiany w § 8 ust. 3 Statutu Banku:1) pkt 3) otrzymuje brzmienie:"3) prowadzenie działalności maklerskiej oraz wykonywanie funkcji agenta firmy inwestycyjnej,"2) dodaje się pkt 3a) w brzmieniu::"3a) wykonywanie niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na:a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,b) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych;c) doradztwie inwestycyjnym;d)
oferowaniu instrumentów finansowych;e) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowez zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności określonych w lit. a)-d) mogą być wyłącznie papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe oraz obligacje, o których mowa w art. 39p ust.1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym,"3) w pkt 4) wyrazy: "czynności powierniczych" zastępuje się wyrazami: "działalności powierniczej" oraz skreśla się wyrazy: "w tym",4) w pkt 11) po wyrazie: "pośrednictwo" dodaje się wyrazy: "w tym zakresie, jak również pośrednictwo", zaś wyrazy: "jak i" zastępuje się wyrazami: "a także".Ważne głosy zostały oddane z 10.888.606 akcji, stanowiących 83,69% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.W głosowaniu
nad uchwałą oddano łącznie 10.888.606 ważnych głosów, w tym:10.888.406 głosów "za",0 głosów "przeciw",200 głosów "wstrzymujących się".Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | 2010-12-23 Report No. 25/2010 Resolution of the Extraordinary GeneralMeeting of ING BankŚląski S.A.The Management Board of ING BankŚląski S.A. submits for publicinformation the content of the resolution adopted by the ExtraordinaryGeneral Meeting of ING BankŚląski S.A. convened on 23 December 2010.Resolution no. 1of the Extraordinary General Meetingof ING BankŚląski Spółka Akcyjna of 23 December 2010.on: Amendments to the Charter of ING BankŚląski S.A.Pursuant to Article 430§1 of the Commercial Companies Code Act of 15September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037 as amended), theExtraordinary General Meeting of ING BankŚląski Spółka Akcyjna herebyresolves the following amendments to§8 sec. 3 of the Bank Charter:1) item 3) shall be worded as follows:“3) running brokerageactivitiesand acting as an agent of the investment company,”2) the following item 3a) shall be added:“3a) performing activitiesother than brokerage activity, such as:a) Accepting and transmittingorders to purchase or sell financial
instruments,b) Acquiring orselling financial accounts on own account;c) Investment advising;d)Offering financial instruments;e) Providing services in performanceof previously concluded agreements on investment underwriting andunderwriting or in conclusion and performance of other agreements ofsimilar nature concerning financial instruments,however, the activities referred to in items a) to d) may only concernsecurit5ies issued by the State Treasury or the National Bank of Poland,other financial instruments that have not been admitted to organisedtrading, as well as bonds referred to in Article 39p section 1 of theToll Motorways and the National Road Fund Act of 27 October 1994.”3) in item 4) the phrase“custody activities” shall be replaced with thephrase:“custody activity” and the phrase“inclusive of” shall bedeleted.4) in item 11), the following phrase shall be added after the word“services”:“and intermediation in that respect as well as”; the otheramendment applies to the Polish version only (the
phrase“jak i” inPolish is replaced with“a także”– both those phrases can be expressedwith“and” in English).The valid votes were cast out of 10,888,606 shares constituting 83.69 %of the share capital of ING BankŚląskiS.A.The total number of valid votes was 10,888,606 including:10,888,406votes“for”,0 votes“against”,200“abstained” votes.The resolution was passed inopen voting. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dki4r2m

| | | ING BANK ŚLĄSKI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INGBSK | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-086 | | KATOWICE | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | SOKOLSKA | | 34 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 3578592 | | 032 3577092 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | marzena.radys@ingbank.pl | | www.ing.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6340135475 | | 271514909 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-23 Mirosław Boda Wiceprezes Zarządu Banku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dki4r2m

Podziel się opinią

Share
dki4r2m
dki4r2m