Trwa ładowanie...
d1xpg1o
espi

INGBSK - Umowa kredytowa z ING Lease Polska S.A. (3/2012)

INGBSK - Umowa kredytowa z ING Lease Polska S.A. (3/2012)

Share
d1xpg1o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INGBSK | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa kredytowa z ING Lease Polska S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że w dniu 19 stycznia 2012 r. z firmą ING Lease Polska S.A. została podpisana umowa kredytowa udostępniająca linię kredytową w wysokości 2.040.000.000,00 PLN do dnia 31 stycznia 2013 r. (z możliwością dalszego przedłużenia). Umowa ta zastępuje umowę ramową z dnia 30 stycznia 2006 r. z późniejszymi zmianami (będącą przedmiotem raportu bieżącego nr 02/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r.), jak również rozwiązuje umowę zastawu finansowego na papierach wartościowych podpisaną pomiędzy Bankiem a ING Lease Polska S.A. w dniu 09 kwietnia 2008 r. z późniejszymi zmianami (raport bieżący nr 08/2008 z dnia 10 kwietnia 2008 r.). Łączne zaangażowanie Banku w odniesieniu do spółki ING Lease Polska S.A. wynosi 2.040.000.000,00 PLN. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest stosunek łącznych kwot kredytu do kapitałów własnych Banku. Kredytobiorca jest powiązany z ING Bankiem Śląskim S.A. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | 2012-01-19 Report no. 03/2012: Credit agreement with ING Lease Polska S.A. The Management Board of ING Bank Śląski S.A. hereby give notice that on 19 January 2012 the Bank concluded a credit agreement with ING Lease Polska S.A. on providing the credit line totalling PLN 2,040,000,000.00 by 31 January 2013 (with potential extension). This agreement supersedes the framework agreement of 30 January 2006 as amended (covered by the current report no. 02/2006 of 30 January 2006) and it also terminates the agreement on financial pledge on securities concluded by and between the Bank and ING Lease Polska S.A. on 09 April 2008 as amended (current report no. 08/2008 of 10 April 2008). The total credit exposure of the Bank towards ING Lease Polska S.A. is PLN 2,040,000,000.00. An agreement is considered significant on the basis of the relation between the total value of exposure to the Bank’s equity. The borrower is an affiliated entity of ING Bank Śląski S.A. Legal grounds: §5 section 1 item 3) of the Ordinance of
the Minister of Finance of 19.02.2009 on current and periodical information provided by securities issuers and conditions for recognising as equivalent the information required by law of a non-Member State (Journal of Laws No. 33, item 259, as amended). | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xpg1o

| | | ING BANK ŚLĄSKI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INGBSK | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-086 | | KATOWICE | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | SOKOLSKA | | 34 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 3578592 | | 032 3577092 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | marzena.radys@ingbank.pl | | www.ing.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6340135475 | | 271514909 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-19 MIchał Bolesławski Wiceprezes Zarządu Banku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xpg1o

Podziel się opinią

Share
d1xpg1o
d1xpg1o