Trwa ładowanie...
d3ud40y

INPRO S.A. - Raport roczny R 2013

INPRO S.A. - Raport roczny R 2013

Share
d3ud40y
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży 184 810 158 751 43 887 38 037
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 31 443 31 604 7 467 7 572
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 19 073 19 669 4 529 4 713
Zysk (strata) brutto 19 153 21 581 4 548 5 171
Zysk (strata) netto 15 543 17 467 3 691 4 185
Zysk (strata) na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,3882 0,4362 0,0922 0,1045
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 770) (3 924) (895) (940)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (18 106) (6 301) (4 300) (1 510)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 18 131 (40 104) 4 306 (9 609)
Przepływy pieniężne netto (3 745) (50 329) (889) (12 059)
Aktywa razem 282 742 286 383 68 177 70 051
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 82 749 101 933 19 953 24 933
Rezerwy na zobowiązania 3 624 5 464 874 1 337
Zobowiązania długoterminowe 32 556 7 309 7 850 1 788
Zobowiązania krótkoterminowe 46 569 89 160 11 229 21 809
Kapitał własny 199 993 184 450 48 224 45 118
Liczba akcji w szt. 40 040 000 40 040 000 40 040 000 40 040 000
Wartość księgowa na 1 akcję (w PLN/EUR) 4,9948 4,6067 1,2044 1,1268
Powyższe dane finansowe za lata 2013 i 2012 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:- poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 31 grudnia 2013 roku - 4,1472 PLN / EUR (na dzień 31 grudnia 2012 roku - 4,0882 PLN / EUR);- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ogłaszanych na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku - 4,2110 PLN / EUR (dla okresu od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku - 4,1736 PLN / EUR).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa INPRO SA 2013.pdf List Prezesa Zarządu INPRO SA
Sprawozdanie Zarzadu INPRO SA 2013.pdf Sprawozdanie Zarządu INPRO SA za 2013 rok
JSF INPRO SA_31.12.2013.pdf Sprawozdanie finansowe INPRO SA za 2013 rok
InproopiniaMSSF_2013.pdf Opinia z badania SF INPRO SA za 2013 rok
InproraportMSSF_2013.pdf Raport z badania SF INPRO SA za 2013 rok
Oswiadczenie Zarzadu_przepisy.pdf Oświadczenie INPRO SA - przepisy
Oswiadczenie Zarzadu_audytor.pdf Oświadczenie INPRO SA - audytor

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3ud40y

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | INPRO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | INPRO S.A. | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 80-320 | | Gdańsk | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Opata Jacka Rybińskiego | | 8 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 58 34 00 370 | | 58 554 14 41 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@inpro.com.pl | | www.inpro.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 589-000-85-40 | | 008141071 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | AUDYTORIUM Biegli Rewidenci Grabowski, Pigoń Spółka Partnerska | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Piotr Stefaniak Prezes Zarządu
2014-03-21 Krzysztof Maraszek Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Zbigniew Lewiński Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Elżbieta Marks Dyrektor Finansowy, Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3ud40y

Podziel się opinią

Share
d3ud40y
d3ud40y