Trwa ładowanie...
dagwbe4

INPRO S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

INPRO S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
dagwbe4
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży 178 348 160 904 42 353 38 553
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 39 558 39 507 9 394 9 466
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 19 475 22 771 4 625 5 456
Zysk (strata) brutto 17 916 23 029 4 254 5 518
Zysk (strata) netto 15 104 17 967 3 587 4 305
- w tym przypadający akcjonariuszom niekontrolującym 175 1 219 42 292
Zysk (strata) na jedną akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR) 0,3728 0,4183 0,0885 0,1002
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 588 1 323 1 090 317
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (33 710) (26 575) (8 005) (6 367)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 20 065 (19 529) 4 765 (4 679)
Przepływy pieniężne netto (9 057) (44 781) (2 151) (10 730)
Aktywa razem 322 614 325 822 77 791 79 698
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 119 502 136 317 28 815 33 344
Rezerwy na zobowiązania 2 720 5 459 656 1 335
Zobowiązania długoterminowe 62 116 30 299 14 978 7 411
Zobowiązania krótkoterminowe 54 666 100 559 13 182 24 597
Kapitał własny 203 112 189 505 48 976 46 354
- w tym przypadający na akcjonariuszom niekontrolującym 10 259 11 719 2 474 2 867
Liczba akcji w szt. 40 040 000 40 040 40 040 000 40 040 000
Wartość księgowa na 1 akcję (w PLN/EUR) 5,0727 4,7329 1,2232 1,1577
Powyższe dane finansowe za lata 2013 i 2012 zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:- poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 31 grudnia 2013 roku - 4,1472 PLN / EUR (na dzień 31 grudnia 2012 roku - 4,0882 PLN / EUR);- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ogłaszanych na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku - 4,2110 PLN / EUR (dla okresu od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku - 4,1736 PLN / EUR).
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa GK INPRO SA 2013.pdf List Prezesa Zarządu INPRO SA
Sprawozdanie Zarzadu GK INPRO SA 2013.pdf Sprawozdanie Zarządu Grupa Kapitałowa INPRO SA za 2013 rok
SSFGrupyINPROna31.12.2013.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK INPRO SA za 2013 rok
GK_INPRO opinia skons 2013.pdf Opinia z badania SF GK INPRO SA za 2013 rok
GK_INPRO raport skons 2013.pdf Raport z badania SF GK INPRO SA za 2013 rok
Oswiadczenie Zarzadu GK_przepisy.pdf Oświadczenie GK INPRO SA - przepisy
Oswiadczenie Zarzadu GK_audytor.pdf Oświadczenie GK INPRO SA - audytor

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dagwbe4

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | INPRO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | INPRO S.A. | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 80-320 | | Gdańsk | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Opata Jacka Rybińskiego | | 8 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 58 34 00 370 | | 58 554 14 41 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@inpro.com.pl | | www.inpro.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 589-000-85-40 | | 008141071 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | AUDYTORIUM Biegli Rewidenci Grabowski, Pigoń Spółka Partnerska | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Piotr Stefaniak Prezes Zarządu
2014-03-21 Krzysztof Maraszek Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Zbigniew Lewiński Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Elżbieta Marks Dyrektor Finansowy, Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dagwbe4

Podziel się opinią

Share
dagwbe4
dagwbe4